is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden, terwijl de ziekte den kinderen later, als ze gezond, krachtig waren, weinig deren zou.

In 1900 gelukte het ons om door krachtig ingrijpen een diphterie-epidemie, die zich over ruim 70 kinderen verspreid had, tot staan te brengen en schoon de school na eenige maanden van sluiting wederom geopend werd, bleven de schoolkinderen, terwijl de ziekte hier en daar nog voortwoedde, door bepaalde voorzorgmaatregelen van de diptherie verschoond.

Op een school, waar ons de taak van schoolarts is aangewezen, kwam" in de fröbelklassen een geval van kinkhoest voor. Wel heeft elk kind daar, zooals het behoort, zijn eigen bank, zijn eigen schaartje, liniaal, zijn eigen blokjesdoos, is alles genummerd, en kluift niet het eene kind op het potlood, dat gisteren het andere in den mond had, doch 't gevaar voor overbrenging van de ziekte was groot. Besloten werd het kind met kinkhoest niet op school toe te laten; de klas werd met formaldehyd ontsmet.

Waar een gemeenteschool wegens het heerschen van kinkhoest gesloten moest worden, kwam op de school, waaraan wij als schoolarts verbonden waren, slechts één geval voor en bleef 't bij één.

Waar, zoo wij weten na kinkhoest zoo vaak tuberculose optreedt, kunnen wij in het weren van den kinkhoest in zekeren zin een voorbehoedmiddel voor de tuberculose zien.

Besmettingsgevaar voor deze ziekte dreigt op de school gelukkig in mindere mate dan in 't latere leven. Wij zien hoe jonger het kind is, des te sneller de tuberculose verloopt niet alleen, maar ze vertoont dan meer het beeld van een snelle, plotselinge ziekte, waardoor het kind thuis blijft, zoo gauw de

ziekte uitbreekt.

Moge dus ook al het besmettingsgevaar voor tuberculose op school geringer zijn dan in 't latere leven, toch leert de ervaring dat, naarmate het kind ouder wordt, het meer gevaar loopt deze ziekte te krijgen. Bij 't ouder worden verloopt de tuberculose minder snel en neemt ze haar chronisch slepend karakter aan. Er is dus meer kans, dat het oudere kind op school besmet wordt, maar grooter nog is de waarschijnlijkheid, dat de school zelve de tuberculose de hand reikt. Immers met de betere hygiënische maatregelen, met ruimer toelating van licht en lucht, met het stofweren in de lokalen, nam de tuberculose bij het schoolkind af.