is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tatie van een eigen school-badinrichting verreweg te verkiezen is. Financieel is het dan bovendien voor een gemeente voordeeliger een centraal badhuis voor een groot aantal scholen te stichten dan een badgelegenheid voor iedere school afzonderlijk. Voor 1904 raamde men de kosten van een afzonderlijk schoolbad, dat aan zes scholen te Amsterdam bestond, op/180.— per school. Voor het centraal schoolkinderbadhuis aan de Frederik Hendrikstraat, ingericht op het gebruik van twintig scholen, werden in datzelfde jaar de kosten geraamd op/140,— per school.

De gemeente Amsterdam heeft nu twee centrale schoolbadinrichtingen.

Dr. J. de Groot, die op een vergadering van de Afd. 's-Gravenhage van de Zuid-Hollandsche Vereeniging „Het Groene Kruis" indertijd een rede hield over schoolbaden, besluit met den wensch, dat het gemeentebestuur spoedig moge besluiten tot het invoeren van schoolbaden aldaar. In 1907 besloot de gemeente Den Haag/30000 beschikbaar te stellen voor oprichting van een schoolbad. De exploitatie zou aan de afdeeling Den Haag van de „Ned. Ver. van Volks- en Schoolbaden" worden toevertrouwd. Als vertegenwoordiger van het Gemeentebestuur nam in het bestuur der afdeeling een lid van den raad zitting.

Te Voorburg werd in datzelfde jaar de oprichting van een volks- en schoolbad voorbereid, dat, evenals in Den Haag zou worden gebouwd naar een plan van den Heer W. v. Rooven, Inspecteur van de Volksgezondheid.

De gemeente Amsterdam exploiteert dus zelf schoolbaden, terwijl de volgende gemeenten subsidie verleenen aan vereenigingen, die zich met de exploitatie bezig houden: Arnhem. Dordrecht, Haarlem, Utrecht, Rotterdam.

Gezondheids- en Vacantie-Kolonies. Al rust ongetwijfeld op de ouders de taak om in de stoffelijke en geestelijke nooden van hun kroost te voorzien, toch gebeurt het, helaas maar al te vaak, dat met den besten wil de ouders niet in staat zijn deze voorziening geheel te verleenen.

Wanneer het kind door ziekte is achteruit gegaan, wanneer het is minderwaardig geworden, en wanneer scrophulose (het voorstadium van de tuberculose) het kind heeft aangetast, dan is een verblijf voor korter of langeren tijd buiten de beste wijze, waarop wij het lijden kunnen bestrijden, of den gezondheidstoe-