is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den dronkaard in 42 > der gevallen niet tot zoogen in staat was, schoon ze zelf borstkind geweest was.

Speelt het alcoholmisbruik der ouders en het alcoholgebruik — hoe rekbaar een woord — dus een groote rol bij het bedroevend toenemen van het onvermogen tot zoogen, zoo vaak is lichaamsmmderwaardigheid er de oorzaak van, schoon te bogen is op een gezond voorgeslacht.

De jonge vrouw, maar al te vaak lijdende aan de gevolgen van een minder goede en minder juiste lichamelijke opvoeding, gedurende de zwangerschap lijdende door gestadigen wasdom er vrucht, is niet geschikt om als zoogster op te treden. Bloedarmoede, zenuwlijden, wisselen elkander af en al moge ook . or*en de zogafscheiding plaats vinden, dra vermindert deze in weerwil van alle aangewende middelen, en wanneer de hulp in de huishouding, die in de eerste weken na de bevalling zoo onontbeerlijk was, verdwijnt, verdwijnt ook maar al te vaak het aatste beetje zog en wordt het kind fleschkind, d. w. z. zijn levenskans wordt 3 maal minder.

Maar niet alleen zijn levenskans, ook zijn lichaamswelvaart vermindert.

Door Mora is aangetoond, dat het bloed van het borstkind een bactene-doodend vermogen heeft, een vermogen, dat ook, schoon in mindere mate, het bloed van den pasgeborene bezit.

Gelukkig bezit ook het bloed van het kunstmatig gevoede kind dit vermogen, schoon gebleken is, dat het bloedvocht van het allerzwakste borstkind veel beter bacterie-doodend werkt, dan dat van krachtig, kunstmatig gevoede zuigelingen.

Waar het borstkind in zooveel grootere mate dit vermogen bezit dan de pas-geborene of 't kunstmatig gevoede kind, moeten wij wel aannemen, dat het dit dankt aan de „moedermelk".

Nog meerder voordeel schenkt deze het wassend kind. Heubner e. a. toonden aan, dat het fleschkind om even sterk te groeien als het borstkind veel meer werkzaamheid van de spijsverteringsorganen vraagt dan het borstkind, een minder nuttig effect dus, wat de spijsvertering betreft.

Kan het ons dan verwonderen, dat ziekten van de spijsverteringsorganen bij de kunstmatig gevoeden zooveel vaker voorkomen?

Behalve de ziekte van de spijsverteringsorganen vinden wij maar al te vaak bij het kunstmatig gevoede kind Engelsche ziekte, welke wij noemen om haar veelvuldig voorkomen niet