is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alleen, maar ook om de schadelijkheden, die ze oplevert in latere kinder- en levensjaren, in tegenstelling met zoo menige andere kinderziekte.

Brengt menige doorgestane ziekte den lijder ten slotte winste aan, de Engelsche ziekte deert hem in het jonge en 't latere leven. Het kind, dat aan roodvonk, diphterie, mazelen en zooveel andere ziekten leed, heeft in zijn bloed gedurende de ziekten schutstoffen gevormd, die het beschermen in latere jaren, wanneer andermaal de ziekte hem mocht bedreigen. De Engelsche ziekte daarentegen mist dit lichtpunt, dat zoo menige droeve ziekte heeft. In tegenstelling met andere maakt zij het kind vatbaarder, minder weerstandbiedend en bedreigt soms in later jaren nog op de meest ernstige wijze zijn gezondheid.

Waar het voor alles onze plicht is, het kind zoo gezond mogelijk te doen opgroeien, opdat het in het latere leven begiftigd worde met het „ééne noodige", een goede gezondheid, daar is elke poging, die gedaan wordt om de kunstmatige voeding terug te dringen van de plaats, die zij is en zal gaan innemen in onze

samenleving, toe te juichen.

Het was de „Nederlandsche Vereeniging voor Paediatrie" welke voor eenige jaren het plan ten uitvoer bracht om aan de ouders bij de geboorte van hun kind een geschriftje uit te reiken, waarin zoo goed mogelijk wenken worden gegeven voor het welzijn van het kind. Onder de gemeenten, die deze of dergelijke brochures uitreikten, noemen wij Zeist, Arnhem, Wedde, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Haarlem, Leeuwarden, Zwolle, Deventer, Zierikzee, Roermond, Vianen. Het geschiedt meestal bij de geboorteaangifte van het eerste kind.

Sommige gemeentebesturen, zooals b.v. dat te Middelburg, zorgen voor de uitreiking, indien deze brochures door een vereeniging worden verstrekt, weer andere, zooals b.v. dat te WarfFum, als ze door middel van de gezondheidscommissie zijn aangeschaft.

De „Nederlandsche Bond tot bescherming van zuigelingen" gaf een geschriftje uit „Wenken voor Moeders geheeten, dat door B. en W. van Amsterdam is aangeschaft om uitgereikt te worden bij de aangiften van geboorten.

De Waalwijksche en de Tilburgsche gezondheidscommissie gaven in 1905 beiden een geschriftje uit, bevattende raadgevingen voor zuigelingen-voeding en wijzende op de voordeelen der natuurlijke