is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijk voor de omgeving te beschouwen, had men ze trachten te verwijderen uit de samenleving op het voetspoor b.v. van Grange, door kinderen uit huisgezinnen waar tuberculose heerscht, weg te nemen en ze ergens buiten op het land uit te besteden, langzamerhand ging men er toe over bepaalde inrichtingen voor verpleging van tuberculoselijders op te richten, de z.g. sanatoria, waarbij men zooveel mogelijk trachtte de lichaamsweerbaarheid te verhoogen, waarvan uit hygiënisch oogpunt een overgroote opvoedende kracht zou uitgaan.

Toch kon men op die wijze nog slechts weinig bereiken, tot Calmette te Rijssel het was, die een werkwijze aangaf, welke zich van Frankrijk over België en Duitschland naar Nederland baanbrak. Voor 't eerst te Rotterdam, daarna te Haarlem, Amsterdam, Den Haag, paste men die werkwijze vervolgens ook toe te Leiden, Utrecht, Deventer, Nijmegen, Zwolle, Den Helder, Norg, Lochem en na het verschijnen van dit werk wellicht in enkele andere gemeenten meer.

Het systeem van Calmette bestaat, met enkele wijzigingen, hierin, dat er z.g. consultatie-bureaux zijn, waar de personen, die meenen lijdend te zijn aan tuberculose, zich kunnen aanmelden, waar zij onderzocht worden, waar, zoo ze aan tuberculose lijdend zijn, hun door middel van hun huisarts bekend gemaakt wordt, wat zij te doen hebben ter bestrijding van het euvel, waar zij vaak onderstand genieten in eieren, melk enz. kortom, waar hen een krachtdadige hulp wordt geboden om de gevreesde ziekte te bestrijden.

In de laatste jaren hebben de verschillende vereenigingen tot bestrijding der tuberculose, van wie meestal ook de consultatiebureaux uitgaan, in de omstreken van de steden z.g. lighallen gesticht, waarin de tuberculose-patiënt het grootste gedeelte van den dag in de frissche buitenlucht kan doorbrengen. Verder gaan er vaak vanwege een zoodanige vereeniging personen op huisbezoek om aan de lijders en zijn huisgenooten wenken te geven omtrent een hygiënische levenswijze.

Calmette, de man, wiens naam wij zooeven noemden, heeft op de Tuberculose-conferentie te Philadelphia de tuberculose de ziekte der onwetendheid genoemd. Mocht de tijd niet meer verre zijn, dat wij in ons land de ziekte der onwetendheid inderdaad een ziekte kunnen noemen alleen door dit gebrek ontstaan!

De bestrijding van deze gevreesde volksziekte geniet gelukkig