is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2°. Bijzonder belangwekkende gevallen zal hij meestal in het

ziekenhuis kunnen bestudeeren.

Tot geheel verbod van praktijk is men bij de aanstelling van

vaste gemeente-artsen niet gekomen.

Te Amsterdam werden de bezwaren tegen het stelsel van artsen, die naast hun gewone de armenpraktijk waarnemen zoo sterk gevoeld dat de raad in 1902 den dienst reorganiseerde, welke gereorganiseerde dienst op 1 Jan. 1903 in werking trad en met 1 Jan. 1908 werd herzien. Aan het hoofd er van staat een directeur. Benoemd werden gemeente-artsen, die zich zoo goed als geheel aan de hun opgedragen taak kunnen wijden. Fondspraktijk mogen zij niet waarnemen en ook geen particuliere praktijk, die niet zonder schade voor den dienst kan worden waargenomen. Naast hen zijn verplegers en verpleegsters werkzaam. Hun werkkring omvat.

a. de behandeling van de armlastige zieken, aangewezen door

het Burgerlijk Armbestuur;

b. de wijkverpleging;

c. het adviseeren tot het verstrekken van versterkende middelen,

verbandmiddelen en instrumenten;

d. het houden van zuigelingen-poliklinieken (poliklinieken voor bijzondere ziekten worden gehouden door hoogleeraren en hun assistenten, die daarvoor een aparte bezoldiging genieten);

e. het adviseeren tot opneming in de twee gemeentelijke ziekenhuizen, of in de zes particuliere, met welke de gemeente omtrent de behandeling daarin een overeenkomst heeft aangegaan,

f het onderzoeken en het adviseeren tot opneming in een gesticht van armlastige krankzinnigen;

g. de behandeling van en het geneeskundig toezicht op

gemeente-ambtenaren;

h. het verleenen van de eerste hulp bij ongelukken;

i. het geneeskundig schooltoezicht.

De gemeente-artsen worden voor den tijd van vijfjaren benoem en genieten een bezoldiging van /1800—/3500. Voor nchtige uitoefening van hun taak is de gemeente verdeeld in negen wijken, ieder met een apart zittingslokaal. De verplegers hebben een salaris van/800-/1200 en de verpleegsters van/800 -/1100.

Het zou ons te ver voeren, dezen dienst in alle bijzonderheden na te gaan, maar zeer zeker kan de inrichting er van als een model worden aangemerkt.