is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en een sterilisatiekamer, terwijl een kamer kan gebi%ikt worden als tijdelijke cel voor een krankzinnige en een gedeelte kan worden ingericht met het oog op besmettelijke ziekten. De oprichtingskosten bedroegen ƒ23000.—, waarvan de ingezetenen ruim ƒ15000.— bijeenbrachten.

De afd. Bodegraven—Zwammerdam van „Het Groene Kruis" bouwde eenige jaren geleden een gebouwtje voor lijders aan besmettelijke ziekten. Het werd door de gemeente verbouwd en sedert 1 Jan. 1906 door de afdeeling van „Het Groene Kruis" geëxploiteerd, die het van de gemeente huurt tegen ƒ1.— per jaar. Er zijn twee ziekenvertrekken in, een badkamer en een vertrek voor berging van materiaal. In het ziekenhuis woont een gehuwd paar, dat met de verpleging is belast, onder leiding der wijkverpleegster. In 1906 werden verpleegd 19 patiënten met 158 verpleegdagen.

Van het nieuwe raadhuis der gemeente Leimuiden is een gedeelte bestemd voor ziekenhuis. De gemeente heeft het gemeubileerd en daarna aan de afd. van „Het Groene Kruis" de exploitatie opgedragen, toen zij daartoe in 1906 haar wensch te kennen gaf. Op de begrooting voor 1907 plaatste de raad _/90 voor ziekenverpleging.

Ziekenhuizen door de gemeente opgericht ten plattelande bestaan verder nog te Hulst (4 bedden, bouwkosten ƒ700); Sluis (12 bedden); Purmerend (11 bedden, bouwkosten/32500); Borne (10 bedden, bouwkosten ƒ6000).

In de gemeente Ter Neuzen exploiteert de „Vereeniging tot Ziekenzorg" een ziekenhuis. Ze ontvangt een jaarlijksche gemeentesubsidie van J 400.—.

De gemeente Noordgouwe geeft jaarlijks / 50 subsidie aan het aldaar bestaande ziekenhuis, evenals enkele andere gemeenten op het eiland Schouwen.

Opsomming van de bestaande stedelijke ziekenhuizen valt van zelf sprekend buiten het kader van dit boek.

Zickenvervoer. Tot voor weinig jaren was het met het vervoer van zieken in de groote steden treurig gesteld. Een ziekenrijtuig ontbrak, gewoonlijk werd een vigelant genomen. Een plank werd gelegd van de eene zitting naar de andere en daarop werd de lijder uitgestrekt.

Soms, in kleine gemeenten, moest de zieke een reis van

11