is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eerste hulp bij ongelukken. Heden ten dage heeft men meer dan vroeger het oog gevestigd op de noodzakelijkheid van het ten spoedigste verleenen van geneeskundige hulp bij ongevallen.

In enkele steden is de geneeskundige dienst reeds zoodanig georganiseerd, dat een bepaald gedeelte is aangewezen voor het verleenen van eerste hulp bij ongelukken.

Gebeurt er een ongeval, dan wordt terstond de politie gewaarschuwd, evenals het bureau van den gemeentelijken geneeskundigen dienst, die, hetzij per auto, per brancard of op andere wijze, zoo spoedig mogelijk met hulpmiddelen ter plaatse is.

In andere steden wordt die hulp verleend, op verzoek van de politie, door een toevallig thuis zijnden of op weg ontmoeten geneesheer.

Uit den aard der zaak gebeurt het dan ook meermalen, dat een wond op die wijze te lang verstoken blijft van geneeskundige hulp. Waar wij bij een beenbreuk door het al of niet spoedig verleenen van geneeskundige hulp minder gevaar loopen, de persoon in quaestie te benadeelen en we alleen uit het oogpunt, dat de lijder zoomin mogelijk pijn ondervinde, snelle hulp gewenscht achten, anders wordt het, wanneer er b.v. een verwonding aan het been is, of een andere meer ernstige verwonding heeft plaats gehad. Dan worden door leeken maar al te vaak die wonden op de meest ernstige wijze geïnfecteerd.

In sommige steden worden voor hen, die uit den aard van hun werkkring vaak in aanraking komen met ongevallen, cursussen gehouden voor het verleenen van de eerste hulp bij ongelukken. Werkgevers, bazen van fabrieken, enz. kunnen daaraan deelnemen.

Onder hen, voor wie het volgen van een cursus zeer zeker gewenscht is, behooren vooral politieagenten en brandweerlieden en het ware te wenschen dat zij, wier dagelijksche bezigheden bestaan in het doorkruisen van de straten, ook een dergelijken cursus volgden. Niet alleen, dat daardoor de lijders ten zeerste gebaat zouden zijn, maar ook zou daardoor het publiek een beter en juister inzicht van de hygiène gegeven worden, dan het tot nu toe heeft.

Onder de gemeenten, die door middel van een bepaalden geneeskundigen dienst zorgen voor spoedige hulp bij ongevallen behoort de gemeente Amsterdam het eerst genoemd te worden.