is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bieden en verkoopen van ooft, een verordening op het veil bieden en verkoopen van visch, en een verordening op den invoer, het vervoer en de keuring van vee en vleesch en den handel in vleesch.

Hieronder volgt de

VERORDENING op de Keuring van Eet- en Drinkwaren der gemeente Leiden.

• Art. 1.

Het is verboden eet- of drinkwaren ten verkoop te hebben, te verkoopen, rond te brengen of af te leveren, die hetzij ondeugdelijk van samenstelling zijn, hetzij ten gevolge van bederf, vermenging met schadelijke bestanddeelen of eenige andere oorzaak in ondeugdelijken toestand verkeeren.

Art. 2.

Ieder die eet- of drinkwaren ten verkoop heeft, verkoopt, rondbrengt of aflevert, is verplicht die aan een ambtenaar van de politie of van den keuringsdienst der eet- en drinkwaren op diens aanvrage onmiddellijk te vertoonen en toe te laten dat die waren, of een gedeelte daarvan, gekeurd of ter keuring medegenomen worden.

Art. 3.

De zorg voor de handhaving der bepalingen van deze verordening wordt opgedragen aan de ambtenaren der politie en die van den keuringsdienst der eet- en drinkwaren.

Hun wordt de last verstrekt om ter handhaving dier bepalingen zoo noodig, de woningen, winkels, verkooplokalen, bergplaatsen en vaartuigen ook tegen den wil van den bewoner binnen te treden, mits met inachtneming van de bepalingen der Wet van 31 Augustus 1853 (Staatsblad n°. 83); de uitvoering van dezen last zal ten alle tijde mogen plaats hebben.

Art. 4.

De overtreding van de artikelen 1 en 2 wordt gestraft met eene geldboete van ten hoogste vijf en twintig gulden of hechtenis van ten hoogste zes dagen.