is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vreemdelingenverkeer, enz. met het doel het bezoek van nietingezetenen aan de gemeente te bevorderen, die door vertering, verblijf, bezoek van vermakelijkheden enz. hun „geld laten rollen."

Zoo besloot de Raad van Arnhem in 1907 voor de in dat jaar te houden „Tentoonstelling van electriciteit in huis en ambacht" een subsidie te verleenen van f 2500, benevens kostelooze stroom voor de ten toon te stellen electrische machinerieën tot een maximumbedrag van f 600.

Te Alkmaar werd in 1907 voor een in 1908 te houden wedstrijd voor handwerkslieden en daarmede verbonden tentoonstelling van de vervaardigde voorwerpen f 400 subsidie toegekend, onder verplichting rekening en verantwoording te doen, waaruit kon blijken of en in hoeverre van dat bedrag was gebruik gemaakt. Door het gemeentebestuur van 's-Hertogenbosch is eene subsidie van f 200 toegestaan voor de dezen zomer aldaar te houden bakkerij-tentoonstelling.

Haarlem gaf een garantie van ƒ1500 voor het daar ter stede houden van de vooroefeningen voor Olympische spelen, die in den zomer van 1908 te Londen uitgeschreven waren.

Dezelfde gemeente stelde dit jaar (1909) een gedeelte van het terrein van het Koloniaal Museum en van den Hertenkamp beschikbaar voor een groote volle-grondstentoonstelling, die in het voorjaar van 1910 door de Algemeene Vereeniging van Bloembollen-Cultuur zal worden gehouden. Voor eene collectieve inzending op deze tentoonstelling uit Bloetnendaal, stelde de raad dezer gemeente f 500 beschikbaar. Met hetzelfde doel opende de gemeenteraad van Heemstede een crediet van f 500. Deze Vereeniging en hare afdeelingen verwierf meer dergelijken steun. Zoo schonk b.v. nog de gemeente Haarlem eenige jaren terug een gouden medaille.

Amsterdam komt de middenstandsactie tegemoet door het verleenen van een drietal medailles aan de gedurende dezen zomer te houden tentoonstelling van den „Middenstandsbond".

Voor de ontvangst van het Congres door laatstgenoemden Bond te houden, stelden het gemeentebestuur van Nijmegen indertijd f 200 beschikbaar en het gemeentebestuur van Maastricht f 500.

Jaarlijks houden de gewestelijke landbouwmaatschappijen tentoonstellingen. In welke gemeente in de respectievelijke provincie de tentoonstelling zal gehouden worden, hangt vaak af van wat de eene gemeente meer dan de andere aan faciliteiten en meer