is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of mindere feestelijkt ontvangst aanbiedt. Geconcurreerd wordt er dan met subsidies, het verleenen van medailles, het geven van muziekuitvoeringen, het aanbieden van vuurwerk, het geven van

een boottocht, feestmaal, enz.

Ter illustratie hiervan diene het besluit van den Rotterdamschen raad waarbij aan de dezen zomer te houden veetentoonstelling van 'de afd. Rotterdam der Hollandsche maatschappij voor Landbouw f 300 subsidie en een vrij terrein werd beschikbaar gesteld.

Van dergelijken aard is de subsidie van f 100, die Purmerend aan de Paaschtentoonstelling schenkt. Hiernevens moet genoemd worden de f 1000, die de Haagsche raad ter beschikking stelt van de jaarlijksche paardententoonstelling met al haar wedstrijden

en feesten.

Trouwens de middenstanders ten plattelande krijgen vaak meer gedaan dan hunne broeders in de steden. Zoo wendde de afd.

Aalsmeer" van de Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw ên Plantkunde zich per adres tot den Raad om eene subsidie van f 250 als tegemoetkoming in de kosten voor gemeenschappelijke inzendingen op de Berlijnsche wereldtentoonstelling van dit voorjaar. Er wordt op gewezen dat de ingezetenen wel een flinke som hebben bijeengebracht, doch dat de kosten nog niet gedekt kunnen worden. En toch moet Aalsmeer flink voor den dag komen om te bewijzen, dat Aalsmeer het bloemenland is.

f 200 werd toegestaan.

De subsidies verleend voor het aankoopen en onderhouden van stieren, hengsten, rammen, aan korenbeurzen enz. leveren mee het bewijs, dat de „boer" grooten invloed heeft op zijne gemeentelijke vertegenwoordiging. Toch bereikt de middenstander uit „de stad" ook wel iets van analogen aard. Het asphalteeren der straten, het aanbrengen van electrische verlichting in de winkelstraten geschiedt mede om den winkelier ter wille te zijn.

Levert het modern gemeentebeheer zoo goed als geen voorbeelden van hetgeen de middenstandsbeweging in engeren zin aan positiefs in Nederland bereikte, daarentegen is er wel te wijzen op een enkel besluit, waardoor iets werd voorkomen. De „'s-Gravenhaagsche Winkeliersvereniging" c.s. toonden in een adres aan den Raad in 1907 haar afkeuring, dat de gemeente de voormalige „Gouden Kroon" op de Groenmark aldaar voor f 500 aan een boekverkooper had verhuurd om er een „vliegende winke