is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indien men de speciale voorschriften met elkaar vergelijkt, vindt men eensdeels een aantal volkomen gelijkluidende bepalingen en anderdeels een aantal voorschriften, die by ^verschillende diensttakken verschillend geregeld zijn, terwij zij goed voor alle gelijk konden zijn. De Commissie is van oordeel, dat het een eerste beginsel van het nieuwe reglement moet zijn dat alle werklieden der gemeente in alle punten, waann dat mogelijk is, gelijkelijk behandeld worden. Eene ongelijke behandeling toch is niet bevorderlijk voor den goeden geest• ™der *e werklieden, die naar hun meening bij anderen achterstaan. Laat het reglement het meeste over aan de speciale blijft de kans bestaan, dat evenals thans de ge ij ei m

^Op^voorstel van Burgemeester en Wethouders werd 12 Februari

1903 eene raadscommissie benoemd, om advies uit e

over het ontwerp-reglement der hoofdambtenaren. 22 Nove^er

1904 diende deze commissie een nieuw ontwerp in. In hetbegeleidend schrijven, zeg, deze emissie, da, he,.haar ^cht,n«,

dat het opnemen van vele bepalingen der bijzondere voorschriften in een algemeen reglement, dat,door den Gemeenterad moet worden vastgesteld, tot bezwaren aanleiding geeft. Een algemeen reglement moet volgens de meening onzer commissie slechts de hoofdtrekken vaststellen terwijlde

derheden, in verband met de behoeften van eiken tak van dienst, beter aan het college (het dagelijksch bestuur) kan worden overdonder discussie (27 April 1906) sloot de Amsterdamsche raad zich bij dit oordeel harer commissie aan. Na overneming van een amendement op art. 9, kwam bij tweede lezing het thans van kracht zijnde art. 2 tot stand: «Voor iederen tak van gemeente dienst waarop dit reglement van toepassing ,s verklaard, worden door Burgemeester en Wethouders bijzondere voorschriften vastgesteld, welke niet in strijd mogen komen met dit reglement. De vaststelling der bijzondere voorschriften en van de daarin later aan te brengen wijzigingen, geschiedt met dan nadat de ton minste 4- weken vóór de vaststelling, op eene door Burgemeester en Wethouders te bepalen wijze, aan de werk-

- dus aan het dagelijksch hestunr

groote vrijheid in het vaststellen der bijzondere voorschriften.