is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij zijn indiensttreding wordt de werkman door B. en W. in eene loonklas geplaatst, na het advies te hebben ingewonnen van de betrokken commissie van bijstand en het hoofd van den tak van dienst. Bij die plaatsing moet, zooals we boven zagen, rekening gehouden worden met den aard van zijne werkzaamheden en zijne bijzondere geschiktheid.

Verhooging van loon geschiedt niet altijd volgens dezelfde regels. De desbetreffende paragraaf uit het Enschedésche reglement draagt tot titel: Periodieke Loonsverhooging. Het hoofd van de overkomstige paragraaf van het reglement van Zaandam luidt: Eervolle Vermelding, Loonsverhooging en Bevordering. Te Maastricht zette men boven een dergelijke paragraaf tout court: Bevordering.

Te Zaandam wordt dus tusschen loonsverhooging en bevordering onderscheiden. Loonsverhooging heeft plaats binnen de grenzen der loonklasse volgens algemeene regelen, vast te stellen door den Raad. Of een werkman op loonsverhooging aanspraak heeft, wordt in elk bijzonder geval beoordeeld naar zijn bekwaamheid, ijver, gedrag en gezondheidstoestand, waarvan op door B. en W. te bepalen wijze aanteekening wordt gehouden (conduitestaat). Van de aanteekeningen in deze beoordeelingslijst wordt den betrokken werkman mededeeling gedaan.

Besluiten tot loonsverhooging worden in den regel voor alle daarvoor in aanmerking komende werklieden van denzelfden tak van dienst tegelijk en slechts éénmaal per jaar genomen.

Bevordering is het overgaan in eene hoogere loonklasse. Dit heeft slechts plaats bij keuze. Slechts zij kunnen bevorderd worden, die zich onderscheiden door bekwaamheid, ijver en goed gedrag, waarbij gelet kan worden op leeftijd, diensttijd en gezondheidstoestand.

Bevordering, van meer belang dan loonsverhooging, geschiedt door B. en W. op aanbeveling van de betrokken commissie van bijstand, gehoord het hoofd van den betrokken tak van dienst.

Enschedé kent alleen loonsverhooging. Plaatsing in eene hoogere loonklasse wordt daaronder ook verstaan. Deze overplaatsing geschiedt telkens na een bepaald aantal dienstjaren (periodiek). Bij meer dan gewone bekwaamheid en ijver en goed gedrag van den werkman kunnen B. en W. hem spoediger loonsverhooging toekennen dan volgens de regels, door den Raad vastgesteld, zou geschieden, terwijl bij onvoldoende bekwaamheid, ijver en