is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het verlof wordt in den regel ten minste 4 dagen te voren schriftelijk aangevraagd.

Is het verlof verleend, dan wordt den werkman voor den duur zijner afwezigheid uitbetaald het loon, vermeld in zijn dienstboekje.

Art. 31. Den werkman, die wegens redenen van noodzakelijkheid gedurende korten tijd afwezig moet zijn, kan door het hoofd van den betrokken dienst of door dengene, die daarvoor in de bizondere voorschriften is aangewezen, voor dien tijd een permissie worden toegekend met behoud van zijn gewone loon. Hij, die de permissie verleent, beoordeelt de noodzakelijkheid der afwezigheid. Als redenen van noodzakelijkheid zullen onder meer gelden, ondertrouw of huwelijk van den werkman, van een der leden van het gezin of van bij hem inwonende personen, geboorte van een kind van den werkman, ernstige ziekte, overlijden of begraven van leden van het gezin van den werkman, of van bij hem inwonende personen, begraven van ouders, broeders en zusters, van uitwonende schoonouders, zwagers en schoonzusters.

Een permissie wordt niet geweigerd voor de uitoefening van kiesrecht of het voldoen aan een wettelijk voorschrift, waartoe de arbeider verplicht of gerechtigd is. De duur der afwezigheid in deze gevallen bedraagt hoogstens, hetzij het in de kieswet bepaalde tijdsverloop van 2 uren, hetzij 3 uren in andere gevallen. Van den in de kieswet bepaalden tijd van twee uur, zal hoogstens één uur in den schaftijd mogen vallen. Voor het lidmaatschap van eenig publiek-rechtelijk lichaam, waarin de werkman benoemd of gekozen is, wordt hem de tijd, benoodigd voor de waarneming dier functie, permissie gegeven. De bepaling der uren waarvoor de permissie zal gelden, geschiedt door het hoofd van den betrokken tak van dienst, onder voorbehoud van beroep op burgemeester en wethouders, indien de werkman dit verlangt.

Als permissie wordt ook beschouwd een korte afwezigheid, voor welken den werkman den tijd heeft ontbroken vergunning te vragen, indien na afloop daarvan het hoofd van den tak van dienst, of hij, die daartoe in bijzondere voorschriften is aangewezen, oordeelt, dat er een gegronde rede voor heeft bestaan.

Indien een werkman in den loop van een jaar meermalen permissie heeft gehad, wordt door het hoofd van den tak van dienst beslist, of verdere permissies gedurende hetzelfde jaar van het jaarlijksch verlof zullen worden afgetrokken.