is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De in sub 2 van dit artikel genoemde permissies zullen nimmer tot der gelijken aftrek aanleiding kunnen geven.

Art. 32. De werkman, die, voor de vervulling van zijn militieplichten wordt opgeroepen, ontvangt, gedurende den tijd van zijn afwezigheid uit dien hoofde, verlof, benevens, indien hij gehuwd of kostwinner van een gezin is en hij aan het rijk ondersteuning heeft gevraagd, een toelage tot zoodanig bedrag, dat hij met inbegrip der bijdrage, welke hij eventueel van rijkswege ontvangt, een bedrag erlangt, hetwelk gelijk staat met het bedrag van het loon, dat hij bij de gemeente verdient op het tijdstip, waarop zijn bovenbedoeld verlof ingaat."

Waarin het verschil met het Amsterdamsche reglement steekt, blijkt uit de desbetreffende artikelen: ....„Indien er gegronde reden voor het verzuim bestaat en vooraf verlof verleend is, zal den vasten, den voorloopig aangestelden en den jeugdigen werkman over de verzuimde uren het gewone loon worden uitbetaald, doch per jaar over niet meer dan het aantal werkuren, waarvoor het loon van één week wordt uitgekeerd. In bijzondere omstandigheden kunnen B. en IV. aan het hoofd van dienst vergunnen, dezen werklieden gedurende een langercn tijd verlof tot verzuimen onder het genot van het gewone loon te verleenen." „Aan vaste, voorloopig aangestelde en jeugdige werklieden, die in een jaar minder dan het in het vorige artikel genoemde aantal uren hebben verzuimd, wordt over de ontbrekende werkuren op hun verzoek door het hoofd van dienst vacantie verleend met uitbetaling van het gewone loon." Passen B. en W. dus het in de gecursiveerde woorden neergelegde recht ruim toe, dan kunnen er meerdere verlofdagen overblijven om als vacantiedagen te nemen. Het Delftsch voorschrift hieromtrent, zagen we, laat daarin geen vrijheid, maar houdt een scherp verbod in.

Ziekengeld. „In de ambtenaarswereld is het woord ziekengeld onbekend naar de beteekenis, welke het bij de officiëele werklieden-regelingen heeft: óf het traktement loopt gewoon door, óf men wordt bij zeer langdurige ziekte op wachtgeld gesteld, gepensionneerd, eervol ontslagen.

„Bij de in dienst der gemeenten zijnde werklieden bestaan hieromtrent andere beginselen. De man kan niet in één dag ziek