is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ontslag wordt, al of niet op verzoek, door B. en W. schriftelijk verleend of gegeven:

le. eervol:

a. op verzoek, behalve in de gevallen, bedoeld sub 2 van dit artikel *

b. indien de oorzaak van het ontslag gelegen is in mindere

behoeften aan arbeidskrachten;

c. indien de werkman de noodige geschiktheid mist voor de werkzaamheden, die van hem worden geëischt;

d. indien de werkman wordt ontslagen tengevolge van een gebrekkigen of slechten gezondheidstoestand.

2'. niet eervol:

a. indien het ontslag het gevolg is van grof plichtverzuim,

tenzij B. en W. meenen, dat hier een bijzonder geval aanwezig is;

b. indien het ontslag genomen wordt zonder inachtneming van de voorgeschreven opzeggingstermijnen, tenzij B. en W. meenen, dat hier een bijzonder geval aanwezig is;

c. in geval van staking."

Niet-eervol bepalen enkele reglementen zal het ontslag ook zijn, indien het wordt gegeven als straf of indien de werkman, door ontslag te nemen of ontslag te vragen zich aan bestraffing onttrekt.

Een enkel reglement zegt ook: „de dienst eindigt: a. door overlijden". (!) Wordt ongevraagd eervol ontslag verleend dan laten sommige gemeenten daarvan beroep op het scheidsgerecht toe. (Alkmaar) De meeste niet, o. a. Amsterdam. Er is in den raad over gestreden, naast warme verdedigers stonden sterke bestrijders van het toelaten van beroep. Er was een amendement van dezen inhoud: „Wordt het ontslag gehandhaafd, ofschoon de werkman zijne ongeschiktheid voorden dienst ontkent, dan heeft hij het recht het geschil daaromtrent te onderwerpen aan het scheidsgerecht." De heer Simons, een der voorstellers, lichtte het o. a. met het volgende toe: „De kwestie van het ontslag van den vasten werkman is een eenigszins eigenaardige zaak. Het spreekt vanzelf, dat zich omstandigheden kunnen voordoen, waarin iemand, op grond van ongeschiktheid, moet worden ontslagen, maar de vraag, of onbruikbaarheid zich voordoet — de term van ongeschiktheid is te rekbaar — hangt van persoonlijke appreciatie af. Daarom meenden wij, dat het wenschelijk was, den werkman het recht van beroep op het scheidsgerecht toe te kennen, omdat, indien