is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedraagt daar één week loon en mag slechts in 20 weken worden gekort op het loon. Dit alles heeft bijna uitsluitend betrekking op de vaste werklieden, die altijd door B. en W. worden ontslagen. Voorloopig-aangestelden, tijdelijke en jeugdige werklieden worden door de chefs van dienst of de ambtenaren, die hen hebben aangenomen, ontslagen.

Straffen en Bepalingen ter Handhaving der orde. Tusschen het begrip straf en bepaling ter handhaving der orde is de grens niet altijd makkelijk te trekken, althans niet licht te vatten, waarom b.v. in het eene reglement boete wel onder de straffen

is opgenomen, in het andere niet.

Wordt „boete" onder de „straffen" gerangschikt dan is er een praktisch gevolg toch wel aan verbonden. Van straffen toch is beroep op het scheidsgerecht (kern), van maatregelen van orde niet. Dit schijnt dan ook wel de reden, waarom de boete niet altijd onder de straffen wordt gerangschikt. Van elke boete beroep op het scheidsgerecht toe te laten, men ziet in, dat het scheidsgerecht met arbeid zou worden overladen. „Schaft het heele boetestelsel af," adviseeren bijna zonder uitzondering alle werkliedenorganisaties en werklieden-vertegenwoordigers. „Het voert tot plagerij, het verstompt het moreele gevoel van den arbeider... enz." Daartegen wordt aangevoerd, dat de praktijk vraagt om tegengaan van kleine vergrijpen. Heeft men daartoe geen bruikbaar middel dan zal in het nadeel van den arbeider eerder worden overgegaan tot straffen. Om dit te voorkomen is in sommige reglementen, hetzij als maatregel van orde (dus zonder beroep), hetzij als straf (dus met beroep), ingevoerd de waarschuwing of berisping. Worden dezen reglementair geregeld dan leidt dit tot aanteekening in het dienstboekje, tot schriftelijke kennisgeving, soms tot beroep op dienstchef (of ook deze mag ze alleen geven) of B. en W., (een enkel maal is dit college alleen bevoegd tot het geven der berisping) of het scheidsgerecht, in elk geval tot veel geschrijf en gewrijf en B. en W. van Amsterdam waren er dan ook allerminst voor te vinden. Beschreven of niet, in ieder geval staat het B. en W. vrij een berisping toe te dienen.

Vaak vinden de bepalingen ter handhaving der orde, in de reglementen geen plaats onder eigen hoofd, maar onder „Verplichtingen van den werkman.

Behandelen we nu de straffen eenigszins uitvoeriger.