is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c. vermindering van loon met ten hoogste l/« gedurende uiterlijk 6 maanden;

d. niet-eervol ontslag.

Als ernstig vergrijp wordt o. a. verstaan het voorwenden van ziekte of van een omstandigheid op grond waarvan buitengewoon verlof gevraagd wordt"

Hier dus de door hoofdambtenaren zoozeer gewenschte bestraffing van kleine vergrijpen, maar overigens mist men tn het reglement elk spoor van omschrijving van het begrip klem en ernstig; wat het laatste betreft wordt alleen simulatie genoemd.

Het reglement van de hoofdstad is limitatief in de opsomming, dat van de hofstad somt noch op, noch omschrijft

Het reglement van Kampen b.v. onderscheidt ook kleine en ernstige vergrijpen, zonder te difinieeren, wat daaronder moet worden verstaan. In dit opzicht is het aan het Haagsche gelijk. Maar hierin vindt men nu eens, wat wel een klem vergrijp kan zijn. Want „onder een klein vergrijp wordt onder meer ook verstaan : verzuim van niet meer dan een half uur, gebrek aan ijver en handelingen in strijd met de bevelen van den betrokken directeur."

Te Zwolle kan alleen maar „plichtverzuim of onbehoorlijk gedrag" worden gestraft. Eene zeer eenvoudige regeling op het oog, maar wij vermoeden, dat plichtverzuim en onbehoorlijk gedrag als zeer rekbare begrippen worden opgevat.

Het Maastrichtsche reglement heeft eene omschrijving gekozen boven een limitatieve opsomming. Het heet daar: „Wegens overtreding van eene of meer der bepalingen van deze verordening of van de bijzondere voorschriften voor den tak van dienst, waarbij de werkman is geplaatst, wegens het niet behoorlijk nakomen van zijne verplichtingen, alsmede wegens handelingen of nalatigheden, strijdig met de eischen of het belang van zijn tak van dienst, kan door B. en W. aan den werkman eene der navolgende straffen worden opgelegd:" enz.

Buiten deze omschrijving vallen de „vergrijpen", want daarvoor kan de werkman door zijn chef worden berispt, al worden van deze berispingen geen aanteekeningen in zijn dienstboekje gehouden.

Deventer geeft weer een ander voorbeeld. Geen omschrijving maar eene opsomming, die niet limitatief is, daar het desbetreffende artikel eindigt met „enz."

Te Dordrecht is het weer anders. Naast de redenen, waarom