is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De straffen te Bussum zijn nog eenvoudiger:

1°. strafwerk;

2°. terugzetting tot lager gesalariëerden werkkring;

3°. ontslag.

Een nieuwe straf voor volwassenen: strafwerk. In sommige reglementen wordt ze niet uitdrukkelijk genoemd, maar daarom wordt in die gemeenten wel „strafwerk" gegeven.

Te Arnhem blijkt het strafwerk te bestaan in „strafdienst van ten hoogste 5 uren per week", te Gouda in „opdracht van andere werkzaamheden". In het Haarlemsche reglement vindt men alle tot dusver besproken straffen opgesomd; 't uitvoerigst is in dit opzicht ook weder Enschedé.

Wie straffen mag. Voor de „kleine vergrijpen", de „berispingen", de „waarschuwingen", de „maatregelen van orde", enz. in het algemeen het hoofd van dienst. Voor de ernstige vergrijpen B. en W., als regel op voordracht van den chef van dienst. Door de hoofdambtenaren zijn hiertegen weieens bezwaren gemaakt. Zij meenen, dat zij zelf moeten straffen, omdat anders hun prestige er onder lijdt. Men voert hier tegen aan, dat hun prestige niet verhoogd wordt door ongemotiveerd straffen. Immers keuren B. en W. de voordracht tot straf niet goed, dan ligt hierin opgesloten, dat te spoedig misschien tot het voordragen tot straf werd overgegaan. In de goedkeuring door B. en W. zit een rem op te-snel straffen.

Van de uitspraak van B. en W. is als regel hooger beroep op het scheidsgerecht.

Het scheidsgerecht '). Tegen het instellen van een scheidsgerecht zijn aanvankelijk en worden nog heden ernstige bezwaren aangevoerd. Het zwaarst wegende is dit: Stelt men geen vertrouwen in B. en W., dat zij hoog genoeg staan om onafhankelijk en onpartijdig te kunnen oordeelen tusschen een ambtenaar en een gemeente-werkman? Het antwoord op deze vraag luidt: B. en W. zijn het hoofd der administratie en alle argumenten, die aangevoerd zijn om de toepassing van het beginsel der onafhankelijke administratieve rechtspraak te doen overwinnen, kunnen hier bijgebracht worden om te overtuigen, dat het instellen van een onafhankelijk

') Zie O. a. de Gemeentegids 2«1«= jg. N0. 5, 6: „Scheidsgerechten voor Gemeentewerklieden."

15