is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zóó, dat een directeur zelfs zou worden gedwongen met een door hem ongeschikt geachten werkman te blijven werken, dit is een voorstel, waarbij ten eenemale wordt uit het oog verloren, dat de verantwoordelijkheid voor een goeden gang van zaken berust bij Burgemeester en Wethouders, en onder hen bij de hoofden der takken van dienst, doch niet bij het scheidsgerecht."

De samenstelling van het scheidsgerecht. Het Amsterdamsche scheidsgerecht heeft na eenige jaren praktijk zelf hierover zijn oordeel uitgesproken: „Het scheidsgerecht acht het voor een onpartijdige rechtsbedeeling ten hoogste onraadzaam in het scheidsgerecht ambtenaren op te nemen, doch haast zich hieraan toe te voegen, dat ook het zitting hebben in dat college van leden, door de gemeentewerklieden uit hun midden gekozen, geen aanbeveling verdient.

„Het scheidsgerecht is derhalve van meening, dat de bestaande toestand te verkiezen is boven dien in het ontwerp (der ambtenaren) voorgesteld, doch dat het aanbeveling zou verdienen te bepalen, dat in het scheidsgerecht geen gemeenteambtenaren noch gemeentewerklieden mogen zitting hebben."

De Amsterdamsche raad is op den laatsten wensch, die blijkbaar de onpartijdigheid van het scheidsgerecht bedoelde te verhoogen, niet ingegaan, doch heeft in het reglement zelfs deze vraag open gelaten door geen eischen aan de te kiezen personen te stellen. Bij de eerste verkiezing na het in werking treden van het nieuwe reglement deed zich dan ook het \erschijnsel voor, dat er twee groepen van candidaten gesteld waren, nl. één groep bestaande uit gemeente-werklieden en eene andere bestaande uit mannen niet in gemeentedienst.

Over de ïvtjze van verkiezing bestaat nagenoeg geen verschil van meening. Een even getal personen wordt gekozen door de werklieden (meestal 2 en 2 plaatsvervangers) en een gelijk getal wordt benoemd door B. en W. Dezen kiezen öf een vijfde lid en dan uit hun midden een voorzitter, óf zij kiezen terstond het vijfde lid als voorzitter, óf het dagelijksch bestuur, óf de raad benoemt het vijfde lid of den voorzitter, terwijl dit laatste ook gebeurt, indien in het eerste geval geen overeenstemming kan

worden verkregen.

De wenschen van gemeente-werklieden zelf over dit belangrijke onderwerp mogen blijken uit het hiervolgende „Ontwerp-Scheids-