is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gerechten", dat ontworpen is door den „Bond van Gemeentewerklieden." .....

1. „De arbeider, die gestraft is, hetzij met een disciplinaire

straf, hetzij met een ontslag of met een ongevraagd eervol ontslag uit den dienst, heeft het recht zich te beroepen op het scheidsgerecht.

„Bij disciplinaire straffen is de uitspraak bindend, en wordt de straf al of niet gewijzigd of ingetrokken volgens het besluit van

het scheidsgerecht.

„Bij ontslag wordt de meening van het scheidsgerecht gemotiveerd als advies aan Burg. en Weth. gezonden.

„Burg. en Weth. kunnen ook, vóór zij een straf uitspreken, een onderzoek der zaak aan het scheidsgerecht opdragen.

2. „Beroep van een uitgesproken straf moet binnen vier dagen gebeuren; het scheidsgerecht vangt zijn onderzoek aan binnen eene week na het ontvangen van het beroep, of van de opdracht

tot onderzoek van Burg. en Weth.

3. „Het scheidsgerecht bestaat uit vijf leden. Twee leden worden benoemd door den Gemeenteraad, twee leden worden benoemd door de betrokken werklieden in dienst der gemeente, bij geheime stemming.

„Deze vier leden benoemen samen een vijfde lid, die de voorzitter van het scheidsgerecht is.

«Niet verkiesbaar zijn: de Burgemeester, de leden van den Gemeenteraad, de gemeente-ambtenaren en werklieden.

4. „De benoemingen en verkiezingen geschieden telkens voor een jaar, de aftredenden zijn herkiesbaar.

8 2 MAATREGELEN VOOR ARBEIDERS VOOR DE GEMEENTE WERKZAAM, NIET IN HAAR DIENST.

Bestekbepalingen. Na de werkliedenreglementen, bevattende bepalingen in het belang van haar eigen werklieden, komen nu

allereerst ter sprake de voorschriften door de gemeente vastgesteld

voor die werklieden, welke niet in dienstverhouding tot haar staan, maar toch te hare behoeve arbeid verrichten. Ze betreffen