is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Rapport en de vorige supplementen beperkt het zich tot bestekbepalingen voor bouwwerken en worden leveringsbestekken buiten beschouwing gelaten. Uit het eerste hoofdstuk van dit laatste Supplement, bevattende de verdere geschiedenis der „bepalingen blijkt, dat het aantal gemeenten, dat tol .voering besloot, steeg

tot ongeveer 40.

In navolging van zijn voorgangers behandelt het Iweeüe

Hoofdstuk „Inhoud en werking der Bepalingen."

In den opzet van ons werk zou het passen een volledig overzicht van de „bepalingen" te geven. Maar het Centraal Bureau is met zijne publicaties over dit onderwerp ons gelukkig voor geweest.

Zouden we nu toch hier een volledig overzicht doen volgen, dan zou niet anders dan een overdruk, al zij het in andere woorden, van de uitgaven van het Centraal Bureau geleverd worden. Een uittreksel eruit te maken zou leiden tot oppervlakkigheid en onvolledigheid. In dit opzicht is er een waarschuwend voorbeeld. Wij volstaan dan ook met eene opsomming van de titels der paragrafen van het tweede hoofdstuk van het laatste supplement om door deze inhoudsopgave bij de lezers den lust op te wekken met de uitgaven van het Bureau zelf kennis te maken.

Maximum-arbeidsduur; Minimum-loon; Maatstaf ter bepaling van het minimumloon; Betaling voor overwerk, nachtwerk en Zondagsarbeid; Betaling voor gedwongen verzuim; Jeugdige en oude arbeidskrachten; Uitbetaling van het loon; Stukloon; Toepasselijkheid op ondernemers; Toepasselijkheid op werklieden in dienst van den hoofdaannemer, buiten het werk; Onderdeelen van het werk binnen de gemeente of op het werk uit te voeren; Voorkeur voor werklieden, reeds in de gemeente woonachtig; Orde op het werk; Hygiënische en veiligheidsmaatregelen in het belang der werklieden; Andere bepalingen in het belang der werklieden; Naleving der bepalingen; Gevolgen van overtredingen ; Door welk lichaam moeten de loon-minima en de maximumarbeidsduur worden vastgesteld? Toepasselijkheid op onderhoudsbestekken; Invloed der bepalingen; Algemeen oordeel over de werking der bepalingen.

Overige bestekbepalingen. Behalve de bestekken voor bouwwerken, zijn ook een enkele maal in bestekken voor aanbesteding van ander werk ten behoeve der gemeente bepalingen