is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opgenomen. Zoover ik heb kunnen controleeren hebben ze alleen op drukwerk betrekking. De gemeente Haarlem heeft in 1901 op verzoek der Kamer van Arbeid voor de Drukkersbedrijven daarvan het eerste voorbeeld gegeven. Sinds hebben ook Zaandaam, Deventer en 's Hertogenbosch daartoe besloten. Hoewel in meerdere gemeenten ('s-Gravenhage, Groningen, Rotterdam enz.) door adressen ter sprake gebracht, is aan desbetreffende verzoeken tot invoering geen gevolg gegeven. Nemen we uit de bestekbepalingen voor drukwerk der gemeente Haarlem die artikelen over, die op ons onderwerp betrekking hebben.

Art. 1.

De Algemeene Voorschriften voor de uitvoering en het onderhoud van werken, onder beheer van het departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid, zooals die op het tijdstip van de aanbesteding van kracht zijn, zullen op de leveringen, in dit bestek bedoeld, van toepassing zijn en verbindend voor den aannemer, als waren zij woordelijk hierin opgenomen, behalve de afwijkingen en wijzigingen, die noodig zijn geoordeeld en dan telkens duidelijk en nauwkeurig zijn omschreven.

De aannemer wordt geacht met den inhoud dier Voorschriften volkomen bekend te zijn en zich derhalve bij de inschrijving daaraan te onderwerpen.

Art. 26.

De bepalingen omtrent het minimum-loon en het verplichte gebruik van een zeker percentage van volslagen en halfwassen werkkrachten zijn de volgende:

a. dat het minimum-loon voor eenen volwassen ambachtsman zal bedragen 23 cents per uur;

b. dat aan het gemeentedrukwerk, overeen geheel jaar geleverd, slechts door 15 % jongere werkkrachten, die een minimum-loon van 6 cents per uur verdienen, mag worden medegewerkt.

De aannemer is verplicht voor de controle op de nakoming dezer bepalingen een door B. en W. goed te keuren bonstelsel toe te passen.

Geschillen over de toepassing dier bepalingen zijn onderworpen aan de beslissing door de Kamer van Arbeid voor de Drukkersbedrijven.