is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De bons moeten door de werklieden worden ingevuld en onderteekend.

De bons moeten een jaar na afloop van het jaar, waarop ze betrekking hebben, door den aannemer worden bewaard.

Wanneer besteders bons opvragen, is de aannemer verplicht binnen 2 X 24 uren aan de aanvragen te voldoen.

Besteders behouden zich het recht voor, om, wanneer een geschil ter beslechting aan de Kamer van Arbeid voor de Drukkersbedrijven is voorgedragen, bij de eerstvolgende uitbetalingen een bedrag in te houden, gelijkstaande met het beweerde te weinig uitbetaalde loon, en dit bedrag onder zich te houden zoolang als over het geschil nog geene uitspraak door de betrokken Kamer is gedaan, ten einde daarvan het eventueel te weiniy betaalde loon aan de werklieden uit te keeren.

Het bovengenoemde bonstelsel heeft de volgende bon het aanzijn gegeven:

DRUKWERK GEMEENTE HAARLEM.

Begrootingsnummer :

Lastbriefnummer : —

Hieraan op den 190

door *)

gewerkt uur minuten, tegen een uurloon van cents.

(Handteekening van den werkman).

*) Naam van den werkman.