is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij zelf moeten trachten zich te wapenen tegen de geldelijke nadeelen uit gedwongen werkloosheid voortvloeiende. De verzekering tegen werkloosheid komt naar aanleiding van het Engel-

sche voorbeeld ter sprake.

Bespreken we eerst de verzekering tegen werkloosheid, vervolgens de werkverschaffing en ten slotte de overige middelen ter bestrijding van dit maatschappelijk kwaad.

A. Verzekering tegen werkloosheid.

De verzekering tegen werkloosheid is op verschillende wijzen beproefd. In ons land is de Algemeene Nederlandsche Typografenbond op het voorbeeld van de Engelsche Trade-Unions de eerste vakvereeniging geweest, die door het heffen van een hoogere contributie aan haar leden bij werkloosheid uitkeenng verschafte. Het voorbeeld door de typografen gegeven is in de laatste jaren door meerdere gevolgd. Intusschen bleek, dat de vakvereenigingen, zouden zij eenigszins voldoende bedragen kunnen uitkeeren, zulke hooge contributie zouden moeten heffen, dat haar leden in het algemeen genomen, deze niet zouden kunnen voldoen. Bovendien zouden de buitenstaanden afgeschrikt worden door die hooge

contributie om toe te treden.

Terwijl men ook hier, evenals in het buitenland, voor deze moeilijkheden stond, deed het Gentsche stelsel van zich spreken. Ofschoon niet het eerst in Gent toegepast, draagt deze regeling den naam van het Gentsche stelsel, omdat het in die stad het eerst op groote schaal en met succes is ingevoerd.

Deze methode van het vraagstuk op te lossen, heeft vele voordeelen. Eerstens kunnen de premies der vakvereenigingen naar gelang van de risico, de hoogte van het loon en het cijfer van de uitkeenng verschillen. Vervolgens dragen aan een werklozenkas van eene vakvereeniging alle leden bij, zoodat dergelijke kas niet alleen ongunstige, maar ook gunstige elementen aan zich bindt. Ten derde is de controle onder de leden onderling zoo sterk mogelijk. Simulatie toch brengt hier voor elk der verzekerden verhoogingen der premie mee. En eindelijk worden de kosten van beheer door de leden zelf gedragen, die er dus belang bij hebben, de administratiekosten zoo laag mogelijk te houden.

Wanneer nu eene vakvereeniging aan zekere eischen voldoet, ontvangt zij voor hare uitkeeringen een zekeren toeslag. Een grooter