is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bussum, Delft, Deventer, Dordrecht, 's-Gravenhage, Groningen, Haarlem, Hilversum, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Middelburg, Nijmegen, Rotterdam, Schiedam, Utrecht, Vlaardingen, Zaandam en Zwolle.

B. Werkverschaffing.

Dateert de verzekering tegen werkloosheid van het laatste vijf-tal jaren, de werkverschaffing is, zooals we in de inleiding deden opmerken, al veel vroeger toegepast. Niettegenstaande dat, krijgt men na kennismaking met het materiaal, niet den indruk, dat men nu juist weet, welken weg hierbij moet worden ingeslagen om het beoogde doel te bereiken. Heeft de bestrijding der werkloosheid in haar vorm van verzekering in de laatste jaren een zoo beslist karakter verkregen, als uit de toenemende invoering van het Gentsche stelsel, al dan niet gewijzigd of aangevuld, blijkt, de werkverschaffing niet.

Een kort overzicht levert ons hiervan het bewijs.

Welk een verscheidenheid in het verschafte werk: keienkloppen, wegen verbeteren, bouwterrein in gereedheid brengen, boomen snoeien en rooien, afgraven van bermen, vlasbraken, maken van klaverruiters en boonenstaken, vervaardigen van breeuwwerk, mandenmaken, sloelen- en mattenvlechten, breken en ziften van kiezel, klompenmaken, vullen van ijskelders, bezembinden, blokken zagen, erwtenlezen, enz. enz. Het ontginnen van woesten grond neemt zulk een voorname plaats onder de werkverschaffing in, dat daaraan straks onze bijzondere aandacht zal gewijd worden.

Van werkverschaffing door -wegen verbeteren gaf de gemeente Arnhem in 1905 een voorbeeld door den Zijpschen weg door werkloozen te doen verbreeden; zij stelde daarvoor ƒ 1500 beschikbaar.

Reeds in 1896 had de gemeente Zutfen de werkloosheid trachten te bestrijden door den weg naar Warnsveld te doen verbreeden. Gemiddeld 20 arbeiders hadden gedurende 3 maanden hierdoor werk. Het loon bedroeg tien a elf cent per uur. De onkosten waren ƒ 1622.

In 1898 gaf de gemeente Odoorn een subsidie van ƒ500 voor het beharden van een weg van Gieten naar Klinkmolenbrug, nadat de gemeente in 1896 de keisteenen daarvoor had laten delven. (Voor het beharden van dien weg had ook een particulier ƒ500 beschikbaar gesteld.)