is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanstonds traden een 23-tal vereenigingen, armbesturen, enz. toe. Het resultaat van deze vereeniging heeft evenwel niet aan de verwachtingen beantwoord, zoodat ze heeft opgehouden te bestaan.

In 1896 ontdekte men onder de gemeente Oosterwolde een grintbank. De gemeente liet deze ontgrinten met het doel om werk te verschaffen.

Van gemeentewege werden te Dantumadeel in 1906 keien geklopt door 60 a 70 arbeiders a 60 a 70 cent per dag.

Te Smilde en Sleen wordt door de gemeente in den winter gelegenheid gegeven door steenenkloppen arbeid te vinden. In 1906 werd te Sleen door niemand daarvan gebruik gemaakt. Ook te Smilde niet door ingezetenen dier gemeente, maar wel door een zestal schippers van elders tegen ƒ1.50 per dag. Tegenover de uitgaven van ƒ73.— stonden geen inkomsten.

Ook in Limburg past men dit middel van werkverschaffingtoe. Zoo laat de gemeente Berg en Terblijt tegen een dagloon van ƒ0.75 kiezel breken; Geulen betaalt voor het breken en ziften van kiezel ƒ0.60 per M3., terwijl Mook en Middelaar een dagloon van ƒ 0.70 voor dezen arbeid betaalt. Zelfs de gemeente Amsterdam deed middelijk aan deze wijze van bestrijding der werkloosheid. Het bekende comité uit de Burgerij ten behoeve der werkloozen in 1907/08 ontving van de gemeente voor de bewerking van keien ƒ2331.49.

Vlasbraken komt bijna uitsluitend in het Noorden van ons land voor.

Reeds tientallen jaren geschiedt het als middel tot werkverschaffing van gemeentewege te Bolsward.

Te Kollumerland is de werkverschaffing laatstelijk geregeld bij raadsbesluit van 30 Juli 1903, bevattende het „Reglement op het subsidieeren van vereenigingen voor vlasbewerking in de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland". De gemeente geeft nl. subsidie aan werklieden-vereenigingen, die werkverscliaffen door vlasbraken, en wel voor eiken bundel afgewerkt vlas gedurende den winter /"0.15. Aan zes zulke vereenigingen, die nagegaan worden door een door den raad benoemde Commissie van Controle, werd in 1907/08 ƒ921.90 subsidie verleend. De rekeningen dier werkliedenvereenigingen sloten in dat jaar in ontvang met ƒ29 55.405 en in uitgaaf met ƒ3310.34. Vier-en-tachtig arbeiders vonden op deze wijze werk. Een goede werker kan 1£ bundel per dag schoonen en dan ƒ0.75 verdienen. In 1898 is deze wijze van werkver-