is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jaarlijks verleent de gemeente een subsidie varieerende van ƒ500.— tot ƒ1100.—.

Ook te Dokkum is een werkhuis, maar dat blijkbaar in sommige tijden niet voldoenden arbeid kan verschaffen. Zoo verleende de raad in den winter van 1895/96 aan een Commissie tot werkverschaffing een subsidie van ƒ1500.—.

Appingadam verschafte werk door het boren van een put ter bekoming van goed drinkwater tegen een dagloon van ƒ0.75.

De particuliere werkverschaffing te Goes ontvangt jaarlijks van het Burgerlijk Armbestuur een'bijdrage van ƒ 400.—.

De gemeente Monnikendam ontving in 1895 een legaat groot ƒ50000, waaraan de bepaling verbonden is, dat de rente van het kapitaal voor werkverschaffing moet dienen (v.n. mandenen kistenmakerij).

Bussum liet in 1907 door eenige bouwvakarbeiders een huis sloopen.

In 1907 besloot de gemeente Alkmaar een aan de gemeente toebehoorend weiland tusschen de Oude en Nieuwe Hoornsche Vaart tot bouwterrein te laten inrichten.

Zestien arbeiders werden in Maart 1908 te Naarden door de gemeente aangesteld om boomen te rooien en te snoeien.

In de gemeente Grave kon in 1906 wegens het werk verricht aan het sloopen der bomvrije kazerne ƒ3700 aan behoeftigen worden uitgekeerd.

De gemeente Westwoud laat jaarlijks uit de baten van het fonds der Bootsgezellenbeurs huis-, land- en slootwerk verrichten.

Aardenburg laat in de wintermaanden haar gemeente-eigendommen onderhanden nemen en verbeteren.

Het gemeentebestuur van Borsselen en het bestuur van den polder van dien naam lieten in Februari 1906 door ± 10 personen zeezand graven a ƒ0.80 per getij.

De werkverschaffing vanwege de gemeente Opsterland bestaat, behalve in het vroeger vermelde steenkloppen, uit klompenmaken.

Hier is het ook de plaats te herinneren aan het voornemen der Commissie uit de Burgerij te Amsterdam, van een groot sportpark te doen aanleggen. De gemeente steunde dit plan door beschikbaarstelling van den grond. De uitvoering is niet verwezenlijkt, doordat de gelden hiervoor noodig door particulieren in niet voldoende mate beschikbaar werden gesteld.