is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kleine akkers verhuren aan arbeiders of daarmee gelijk te stellen personen, met het doel om te voorkomen, dat zij zich in den winter tot het armbestuur zullen wenden (b.v. de vereeniging: „Door Arbeid tot Verbetering" in Friesland).

In Maart 1899 besloot de gemeenteraad van Schoterland een gedeelte van den pas aangemaakten grond te Jubbega te verhuren aan een paar arbeiders, ieder voor 10 jaar, a ƒ22. Deze prijs was berekend naar 4% van de gelden, uitgeschoten, om deze woeste gronden van gemeentewege te ontginnen.

In 1901 besloot de raad dezer gemeente opnieuw tot ontginning van heidegrond in het dorp Hoornsterzwaag en tot gemeenteexploitatie van die gronden.

De gemeenteraad van Leeuwarden beschikte in 1906 gunstig op een verzoek van de commissie tot werkverschaffing, om gemeentegrond in erfpacht te verstrekken.

Reeds in 1896 verkreeg de gemeente Opsterland de goedkeuring om van de zoogenaamde armengelden, voortgesproten uit het fonds der verveningen, een deel te mogen besteden voor den aankoop van woesten grond, om dezen als werkverschaffing te ontginnen. 31 H.A voor ƒ6650 werden daarvoor aangekocht.

In 1893 kocht de gemeente Tilburg 37 H.A. heidegrond aan, om deze bij wijze van werkverschaffing te ontginnen. Dat de werkverschaffing door ontginning van woeste gronden of grondverbetering steeds ruimer toepassing vindt, hiervan levert een overzicht van hetgeen in dit opzicht in 1906 werd verricht het bewijs; zoo b.v. in meerdere Groningsche en Friesche gemeenten o. a. Hindelopen (de gemeente liet land slechten door 6 man in Nov. en Dec. tegen ƒ1.— per dag; uitgaven ± ƒ200).

De gemeente Deventer liet in de wintermaanden op hare eigen landerijen werk verrichten hoofdzakelijk bestaande in het egaliseeren van den grond, en het hakken van dood hout uit de bosschen; ongeveer 60 personen werkten in het tijdperk van 12 Jan. tot 15 Mei hieraan; de uitgaven bedroegen ± ƒ2500.

Te Eelde stelde de gemeente eenige mannen werkzaam bij het omspitten van heideveld, en het gereed maken daarvan tot bouwland.

Te Roden werkten gemeente en particulieren samen in het laten aanleggen van bosch en wallen en 't ontginnen van heideveld; 10 personen werkten daaraan gedurende de wintermaanden tegen