is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een weekloon van ƒ 3.—. De uitgaven voor de gemeente bedroegen ƒ207.85, terwijl de inkomsten nihil waren.

Ongeveer 60 personen arbeidden in Drcutncl voor rekening van gemeente en dorpspolder aan verbetering van landerijen, aanleg en verbetering van houtpassen, en dergelijk werk. Gemiddeld bedroeg het loon ƒ0.80 per dag, de geheele uitgave over 1906, ƒ2000.

Door het gemeentebestuur van Ermeloo worden jaarlijks woeste gronden tot dennenbosch en eiken hakhout aangelegd. Hierdoor wordt aan ± 100 arbeiders in den winter en in het voorjaar werk verschaft tegen een dagloon van ƒ0.70 a ƒ0.80. De uitgaven der gemeente bedroegen in 1906 ƒ1493.725, de inkomsten uit vroeger ontgonnen gronden ƒ1123.75.

De gemeente Harderwijk laat van Sept. tot Juni op hare gronden diepspitten, dennen poten, wegen aanleggen, enz. Circa 30 personen vonden op deze wijze in 1906 werk tegen 60, 70 en 90 cents per dag. De uitgaven der gemeente hiervoor bedragen ± ƒ1800, waartegenover geen inkomsten.

Noord-Holland en Utrecht deden in 1906 aan deze wijze van werkverschaffing van gemeentewege niet mede; in Zuid-Holland werd in dat jaar te Abbcnbrock en Hcenvlict een proef genomen met het verhuren van kleine perceeltjes grond aan arbeiders.

Het gemeentebestuur van Sas van Gent liet in genoemd jaar een deel der vestinggronden afgraven. De uitgaven bedroegen /109.75, waartegenover als ontvangsten staan de pachten van aldus verkregen tuingronden.

Voor Noord-Brabant mocht het ons niet gelukken gegevens te verkrijgen, ofschoon ook daar ontgonnen wordt bij wijze van werkverschaffi ng.

In de provincie Limburg werd door of vanwege de gemeente werk verschaft aan behoefti gen te Ar een en Velden voor onderhoud van bosschen tegen een dagloon van ƒ0.80; te Beegden idem tegen een dagloon van ƒ0.60; te Grathem idem tegen een dagloon van ƒ0.80; te Maasbracht voor verbetering der vloeiweiden, onderhoud van bosschen en der koeweide, tegen een dagloon van ƒ1.—, en te Vlodrop voor onderhoud van bosschen tegen een dagloon van ƒ1.—.

In den afgeloopen winter is in bijna alle gemeenten waar het in 1906 geschiedde, wederom op dezelfde wijze werk verschaft. Bovendien nog te Velzen, waar een gedeelte der ƒ2500, die in