is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komen om van gemeentewege een dergelijke arbeidsbeurs op te richten?"

Vervolgens weerlegde Mr. Aalberse eenige bezwaren, die in de beraadslaging waren aangevoerd: „Waar nu in het college van het Dagelijksch Bestuur door een lid was opgemerkt, dat zulk eene gemeentelijke arbeidsbeurs alleen goed zou zijn voor zeer groote steden, daar zou ik hem, die deze opmerking heeft gemaakt, wel willen vragen om dit vraagstuk nog eens nader te bezien. Het feit, dat in Frankrijk reeds bij de wet is voorgeschreven, dat in steden van meer dan 10000 inwoners kosteloos van gemeentewege zulk een arbeidsbeurs moet worden opgericht, kan dunkt mij vvel als eene aanwijzing worden aangevoerd, dat hier in Leiden, met vijfmaal meer inwoners zulk een beurs in het geheel niet overbodig zou zijn. Bovendien is het wel opmerkelijk, dat de twee meest besproken beurzen hier te lande zijn opgericht in Tilburg en Schiedam, steden, kleiner nog dan Leiden. Men moet ook niet vergeten, dat het einddoel van dergelijke beurzen niet wordt bereikt door oprichting van één enkele beurs in eene plaats, neen, het groote belang van de beurzen zit juist in de onderlinge samenwerking tusschen de arbeidsbeurzen van verschillende plaatsen. Men zal dus moeten beginnen met in verschillende gemeenten van die beurzen op te richten, wil men er, door onderlinge samenwerking, later het meeste nut van trekken."

„En wanneer Burgemeester en Wethouders dan zullen zien, welke uitstekende resultaten met die arbeidsbeurzen in andere steden zijn verkregen, en welke bezwaren zijn verbonden aan de ook gesubsidieerde particuliere bureaux, dan weet ik nog niet, of, wanneer Burg. en Weth. met hun praeadvies komen, of zij dan niet iets meer zijn gaan voelen voor die gemeentelijke beurzen, welke zij nu zoo beslist schijnen af te wijzen. Dan moet de regeling ook niet uitgaan van het stadhuis, de beurs moet niet zijn een gewoon onderdeel van de gemeentelijke administratie, maar patroons en werklieden moeten op de instelling een behoorlijken invloed hebben. De ervaring leert echter, dat arbeidsbeurzen, die eenzijdig uitgaan van werklieden op den duur haar doel niet bereiken, omdat, wanneer bv. stakingen voorvallen, de patroons in dergelijke instellingen een zeker wantrouwen gaan koesteren. En wanneer nu eene oplossing kon worden verkregen in deze richting, dat er een instituut kwam, waarop een behoorlijke con-