is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tröle werd uitgeoefend, waarop door patroons en werklieden invloed werd uitgeoefend, dan weet ik niet, waarom wij hier in Leiden niet evengoed en met evenveel succes een arbeidsbeurs zouden kunnen stichten als in andere plaatsen."

Zal een gemeentelijke arbeidsbeurs aan haar doel beantwoorden, dan heeft de ervaring geleerd, dat geen betaling voor den dienst, door de beurs verstrekt, moet gevraagd worden. Waar men in het buitenland eerst een bijdrage van werkzoekende of werkgever vorderde, bleek de beurs aan de gestelde verwachting niet te beantwoorden. Nadat de tusschenkomst van de beurs om-niet werd verleend, steeg het cijfer van hen, die van haar bemiddeling gebruik wenschten te maken, zeer sterk. Met deze ondervinding hebben in het algemeen de Nederl. gemeentelijke arbeidsbeurzen haar voordeel gedaan.

Bij haar regeling en inrichting zal voornamelijk nog op het volgende gelet moeten worden.

In de eerste plaats moet eene beurs zelfbestuur worden toegekend, d. w. z. dat de algemeene leiding toevertrouwd moet worden aan personen, behoorende tot de kringen der direct belanghebbenden, van werkgevers en werknemens. Worden de bestuurders uit deze groepen gekozen, dan kan dit niet anders dan groot voordeel opleveren. Beide categorieën, zoowel patroons als arbeiders, zullen zeker alsdan groote belangstelling koesteren voor eene instelling, waarvan het bestuur is toevertrouwd aan hunne vertegenwoordigers. Bovendien ontstaat en blijft er contact tusschen de beurs en degeen, in wier belang ze is opgericht, zoodat verwacht mag worden, dat ze meer beheerd zal worden, overeenkomstig de behoeften en wenschen der onmiddellijk betrokkenen. Grieven, zoo ze bestaan, kunnen gemakkelijker kenbaar gemaakt, wenschen spoediger geuit worden. Het vertrouwen, zoo noodig voor den bloei van eene dergelijke instelling, zal grooter en het doel meer bereikt worden. Deze zelfstandigheid zal niet kunnen ontaarden in onafhankelijkheid, daar een en ander geregeld moet worden bij eene verordening door den Raad vast te stellen, terwijl ook de benoodigde gelden jaarlijks door dit college zullen moeten worden toegestaan.

Van het nut van een zelfstandig bestuur was men niet overtuigd te Haarlem'), Hilversum en Dordrecht.

') Na de reorganisatie een zelfstandig bestuur.