is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te slechte risico's gaan worden. Meestentijds laten deze kassen geen personen boven de 60 jaar als lid toe. Werkverschaffing bestaande in vakarbeid moet voor deze mannen 't beste worden geacht en de door hen vervaardigde voorwerpen voor zeer luttele bedragen ter beschikking van bedeelden worden gesteld d. w. z. van personen, die geen koopkracht bezitten, in wier behoeften anders niet zou worden voorzien, zoodat verplaatsing van werkloosheid hiervan niet 't gevolg kan zijn.

Werk te verschaffen ten platte lande gaat met minder bezwaren gepaard dan in de steden. De bodemgesteldheid beslist voornamelijk over den aard van de te verschaffen arbeid. In de drie westelijke provincies doen zich hierbij door het ontbreken van geschikte woeste gronden nog moeilijkheden voor. Want bij de werkverschaffing op het platte land, is ontginning of grondverbetering en, wat daarmee verband houdt, hoofdzaak.

Dat werkverschaffing door ontginning het geven van productieve arbeid mag genoemd worden, komt duidelijk uit in N°. 6, der Verslagen en Medcdeelingcn van de Directie van den Landbouw, Jaargang 1908, bevattende een rapport van het departement van Landbouw, Nijverheid en Handel over .Ontginning van woeste gronden."

Zoo deelt de rijkslandbouwleeraar uit Groningen daarin mee, dat in het Zuidelijk Westerkwartier de arbeiders vroeger 25 a 30 ct. per dag in den winter verdienden met dorschen en nu op de ontginningen voor niet-heele dagen ƒ0,65 a ƒ0,85.

Over Friesland vinden we geen cijfers, maar het volgende meegedeeld: „Vooreerst vereischt het aanmaken van den grond veel handenarbeid, hetgeen vooral aan die arbeiders ten goede komt enz.", „bijna geen arbeider, of hij houdt een of meer koeien , (op de heide in den Zuid-Oosthoek van Friesland), „terwijl er voor 20 jaar op de Surhuisterveenster en Drogehamsterheide slechts zeer weinig koeien werden gehouden, zullen er op het oogenblik in totaal 'n tweeduizend voorkomen. Deze zijn meest het eigendom van den arbeiders- en den zeer kleinen boerenstand» Door dien vooruitgang zijn ook de zeden veel verzacht".

Zoo gaat 't door met de andere provincies.

Uit Drenthe: „Arbeiders ziet men door noeste vlijt en ijzeren volharding dikwijls na een reeks van moeilijke jaren vooruitgaan tot welgestelde keuters". Uit Gelderland: De invloed op de ekonomische toestanden openbaart zich in de grootere welvaart