is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT VOOR DEN VIERDEN DRUK.

Deze nieuwe druk, bjj welks bewerking Dr. Siertsema zoo vriendelijk was, mjj zjjne hulp te verleenen, onderscheidt zich, wat het eerste deel betreft, slechts weinig van den vorigen. Eenige veranderingen, voornamelijk in het tweede en zesde hoofdstuk, hebben, naar wij hopen, tot vereenvoudiging en verduidelijking geleid. In het tweede deel zullen wij de behandeling der electrische verschjjnselen eenigszins wijzigen door tot op zekere hoogte van de electronentheoric gebruik te maken.

De drie lettersoorten zijn gebleven. De ondervinding heeft geleerd (lat de aanstaande studenten in de geneeskunde in den regel liet best doen, de met kleine letters gedrukte gedeelten geheel over te slaan. Gaat dus dit werk voor sommigen hier en daar wat te ver, het vereischt aan den anderen kant een aanvulling, daar het, overeenkomstig de bestemming om als leiddraad bjj mijne colleges te dienen, slechts weinig beschrijvingen en afbeeldingen van instrumenten bevat, en vele belangrijke bjjzonderheden, o. a. van historischen aard, z|jn weggelaten. Ik meen daarom de lezers uitdrukkelijk te moeten aanraden, zich niet tot dit leerboek te bepalen, maar zich bovendien een uitgebreider handboek aan te schaffen, dat niet bestemd is 0111 geheel te worden doorgewerkt, maar 0111 nu en dan te worden geraadpleegd.

H. A. LORENTZ.

Leiden, October 1904.