is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Temperatuur. Volume. Verschillen

4 0,999877

5 0,999883 + 6

6 0,999903 +

7 0,999938 +35

8 0,999986 + 48

9 1,000040 +54 10 1,000124 + 84

Het is van belang op te merken dat, wanneer een empirische formule is gevonden, die de waarnemingen goed weergeeft voor de waarden van de onafhankelijk veranderlijke die binnen een zeker interval liggen, deze formule nog niet voor waarden buiten dat interval de functie goed behoeft voor te stollen. Wij hebben ons b.v. bjj de afleiding der vergelijking (2) bepaald tot temperaturen tusschen 7°,2 en 19u,2 en het is nu volstrekt niet zeker dat die vergelijking ook voor t, = 0° of t = 30° het juiste volume zal opleveren. Inderdaad geeft de formule voor < = 0, v= 1,000129, terwijl dan v = 1 moet zijn.

Men kan ook interpoleeren zonder van een empirische formule gebruik te maken, door nl. rechtstreeks van een tabel uit te gaan. Bjj het werken met een logarithmentafel b.v. volgt men hierbij een bekenden regel, die op de omstandigheid berust, dat bij kleine veranderingen van de met elkaar samenhangende' grootheden de aangroeiing van de eene evenredig met die van de andere gesteld mag worden. «"

Wil men op dergelijke wijze uit de tabel van § 1 het volume van het water bij 10 afleiden, dan kan men als volgt redeneeren. ®tjjgt de temperatuur van 9°,1 tot 11°,2, dus met 25,1, dan neemt het volume toe met 0,000170; derhalve zal, als dc'temperatuur de kleinere verandering van 9°,1 tot 10°, dus een aangroeiing van 0 ,9 ondergaat, het volume toenemen met

0,000170X0,9

= 0,000073.

liet gezochte volume is derhalve

1,000081 4- 0,000073 = 1,000154.

Deze uitkomst verschilt van die welke wij boven uit do

ft