is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f».<)

tegengestelde richting hebben, gelijk aan hun verschil; de richting van de resultante stemt in dit geval met die van do grootste der twee componenten overeen. Zjjn de tegengestelde vectoren gelijk, dan is de resultante = 0.

Wanneer men bjj vectoren die- evenwijdig aan een zelfde rechte lijn zijn, door de teekens -f en — onderscheidt, of zij naar de eenc of de andere zijde zijn gericht, kan men zeggen dat de resultante van twee dergelijke vectoren gelijk is aan hun algebraïsche som.

Het ontbinden van een vector is het tegengestelde van het samenstellen; daaronder verstaat men nl. het zoeken van twee vectoren die, met elkaar samengesteld, den gegeven vector opleveren. (leinakkelijk ziet men in dat een vector op tallooze wijzen in twee andere kan worden ontbonden. Men kan de richtingen van de twee componenten willekeurig kiezen, of ook voor de eene component zoowel de richting als de grootte opgeven. Door de constructie van het parallelogram wordt in het eerste geval de grootte van elke component, in liet tweede geval de richting en de grootte van de tweede component bepaald.

§ 28. Neemt men op de zijden van het parallelogram A li C I) (Fig 32) de stukken A h en A d zoo, dat

Ah _ , A li ~ ^

A <I A I)

is, eu beschrijft men op die stukken als zijden een parallelogram

Ah cd, dan valt het hoekpunt c daarvan op de diagonaal AC, en daarbij is

Fig. 32

A r

AC ~

A h A B'

Wordt derhalve van twee vectoren die men met elkaar samenstelt, de grootte in dezelfde verhouding veranderd, terwijl de richting onveranderd bliift. «l;lli I»o)i<111< If

ook de resultoerende vector dezelfde richting en verandert zijn grootte in dezelfde reden als die der componenten.

§ 2!). Samenstelling van meer dan twee vectoren. Met hot samenstellen van een willekeurig aantal vectoren wordt