is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 40. Gelijkmatige beweging. Snelheid. Do uitkomsten van dergelijke waarnemingen kunnen op verschillende wijzen worden opgeteekend. Men kan b.v. de haan in een figuur afbeelden, zoo noodig op verkleinde of vergroote schaal, en bij verschillende punten daarvan getallen plaatsen, die de tijden voorstellen, waarop het lichaam deze punten bereikt heeft.

l)e beweging heet gelijkmatig a/s in willekeurig gekozen gelijke tijdsdeelen eren groote wegen worden afgelegd. Fig. 89 stelt zulk een beweging voor; de punten 0, 1, 2, 3, 4 liggen op gelijke afstanden van elkaar.

De snelheid bij een gelijkmatige beweging wordt gemeten i'iff- door den gedurende de tijdseenheid

af'gelegden weg.

Met een spreekwijze die wij in

soortgelijke gevallen dikwijls zullen bezigen, zeggen wij ook: de snelheid is de weg die in de tijdseenheid wordt doorloopen.

De snelheid van een gelijkmatige beweging is voortdurend eren groot.

In <lc definitie van de gelijkmatige beweging is uitdrukkelijk sprake van willekeurig gekozen gelijke tijdsdeelen. Het lichaam moet niet alleen in iedere seconde even vergaan, maar ook in elke halve seconde, of' elk tiende deel vaneen seconde, enz. Zal dus de in Fig. 3!) voorgestelde beweging werkelijk gelijkmatig zijn, dan moeten de punten waarbij ' j, 1 2, enz. moet geschreven worden, juist in het midden liggen tusschen die, waarbij 0, 1 , 2, 3 staat opgeteekend. Do in I'ig. 40 voorgestelde beweging is niet gelijkmatig, Fig. 40. al zou men kunnen meenen dat zij

l /i IJ

dat is, zoolang men alleen op de wegen lette, die in volle tijdseenheden

worden donrl nnnon

wuiuuii uoorioopen.

§ 47. \ rije val. Versnelde en vertraagde beweging. Voor de ontwikkeling der natuurkundige begrippen is van bijzonder belang het vallen der lichamen, wanneer zij zooveel mogelijk aan storende invloeden onttrokken zijn (vrije val). Zulk een invloed wordt in meerdere of' mindere mate door de lucht