is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is 5

de^lWe baan verplaatsen. IWouw,, w,j I,,, een spoorweg oen viertal stations en rekenen wij den afstand * van het oene eindstation af in de richting naar het andere. Op de as WegC" »> * afstanden van het tweede, derde

' ■S- «n vierde station tot het

"aar / .raat, dit station op den door O v vocrgestelden "tijd bereikt, er zoolang stilstaat als door de lengte van p,, wordt ««ingegeven, vervolgens zijn beweging met een kleinere snelheid ïcnat ,■ maakt nl. een kleineren hoek met <> T dan O p) in /> >cts langer stilstaat dan in en eindelijk van II „aar r gaat met dezelfde snelheid waarmee de afstand O .1 is doorIoopen (s u loopt evenwijdig aan O/,).

De Ijjn die bjj a begint, geldt voor een trein die zich op dezelfde wijze beweegt als de eerst beschouwde, maar alleen zoo\e( a ter vertrekt, als door O „ is aangegeven. De bij I, leginnende lijn doet ons zien dat een trein met grooterc snelheid dan een van de voorgaande, zonder aan de tusschenstations t" stoppen, van () „aar r gaat, terwijl eindelijk nog de looi, van een trein is voorgesteld, die. van O uitgaande alleen in li

stilhoudt. I)e lijn , f heeft betrekking op een beweging van (' naar O, °

Is eenmaal de figuur geconstrueerd, dan kan men daaraan \erschillende bijzonderheden ontleenen. Wil men weten welke tijden de treinen ecu bepaal,! punt van den weg passeeren dan moet uien uit het punt van de as der wegen, dat daaraan beantwoordt, een lijn evenwijdig aan O T trekken. Daarentegen

eerste b.v. door 0.1, () ]{ <■11 O < worden voorgesteld; kortheidshalve duiden wij ook de stations zelf door de letters O, .1, r aan<

De loop van eiken trein wordt nu door een lijn aangegeven. De lijn Op </ r s n b.v. heeft betrekking op een trein die op den tjjd t — (J van O vertrekt, met 'en greliikmatisrn I iPU'Ocrï ii ie