is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ƒ $"ƒ

zien wjj aan do snijpunten van do Ijjnon mot oen loodlijn <>p O waar do verschillende treinen op een zelfde oogenblik zijn.

De snijding van twee lijnen die 111011 in tl opmerkt, wil zoggen dat een trein oen anderen inhaalt, en wol op een tijd die dooide absois O tj van <1, en op een plaats die door de projectie h \an liet snijpunt op ()(' wordt bepaald. Ook ontmoetingen van treinen zijn in de figuur aangewezen.

b. I rije val. Do kromme lijn van I' ig. 56 stolt graphisoh voor wat in S ;>4 door do formule (1) word uitgedrukt. Wanneer O .4, .1 H, /j c, Cl) tijdseenheden aangeven, is Aa — a, li b = 4 «, C c — d. /) (I = l(j a. Daar do ordinaten evenredig zyn mot do tweede machten van do abseissen is do lijn een pordbool 18).

Zn het algemeen stelt elke kromme lijn een niet gelijkmatige beweging voor.

e. / rillingen. Mij oom trillende beweging wordt telkens na verloop van don trillingstijd weer hetzelfde punt van do haan bereikt. Deze eigenaardigheid spiegelt zich in de graphisoho voorstelling hierdoor af, dat dezelfde ordinaat terugkeert als do abscis mot het bedrag toeneemt, dat don trillingstijd voorstelt.

De graphische voorstelling van een trillende beweging is derhalve een golflijn. Aon verschillende trillinysvormen bedilt ivoorden evenwel golflijnen van verschillende gedaante.

I'ig. ;>7 kan dit ophelderen. De lijnen I, II, III en IV hebben betrekking op de bewegingen die ook in Fig. 45, (t,b,c,d zijn voorgesteld; daarbij valt op te nierkon dat do horizontale afstanden van Fig. 45 op verkleinde schaal dooide verticale ordinaten van Fig. 57 worden weergegeven, zoo <lat rechts in !• i<>\ 4o beantwoordt aan boven in Fig. 57. Bij «'Ike lijn van de laatste figuur is een horizontale rechte lijn als as der tijden getrokken, en wel op zoodanige hoogte, dat «Ie golflijn naar boven en naar beneden evenveel van die 'echte lijn afwijkt; de ordinaten stellen dus de afstanden