is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verloop geregistreerd, dan kan men, door naderhand verticale lijnen door /> en i/ te trekken, don duur van dat tijdsverloop op aflezen. Daarbij kunnen ook onderdeelen van een seconde worden bepaald, wanneer men onderstelt dnt gedurende een seconde de beweging van den cilinder gelijkmatig is geweest. In de figuur is het tijdsverloop S,.fJ seconden.

h. Men kan het aantal trillingen per seconde van een stemvork bepalen, als men beneden de stift die do trillingen daarvan opschrijft een tweede plaatst, die mot bekende tusschenpoozen merken, zooals die bij /> on y in Fig (!1, of andere teokens op don cilinder maakt.

r. Korte tijdon kunnen worden genieten, wanneer men over oen stomvork beschikt, die oen bekend aantal trillingen per seconde uitvoert. In Fig. <i2 wordt door al, do duur van oen te onderzoeken verschijnsel voorgesteld, terwijl de bovenste lijn

l'ig. i;l'.

b{j de stemvork behoort, die als tijdmeter dient. De twee schrijfstiften moeten liefst weer op dezelfde verticale lijn staan. Do door a h aangewezen tijd bedraagt dan 4,8 trillingstijden.

Was de onderste schrijfstift ook met oen trillend lichaam verbonden, dan zou men den trillingstijd daarvan kunnen vinden door na to gaan hoeveel golven door de twee stiften in denzelfdcn tijd worden beschreven.

(I. Een wijziging van deze methode bestaat hierin, dat men op de oogenblikkon tusschen welke men het tijdsverloop wil beFig. G3. palen, uit de stift zelf, die

met eeu bekende periode trilt, oen electrische vonk

op den cilinder laat overspringen. Men krijgt dan een teekening, zooals in Fig. 63 is aangegeven.

1 opstellen die dienen om op een wentelenden cilinder,

h