is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nebben, om in het beschouwde tijdsverloop denzell'den weg af te leggen, dien het in werkelijkheid heeft doorloopen. De gemiddelde snelheid wordt dus gevonden als men den weg door den tijd deelt.

Met de snelheid op een bepaald oogenblik bedoelt men de limiet waartoe do gemiddelde snelheid voor een zeker op dat oogenblik volgend tijdsverloop nadert, als men de lengte van dit laatste tot 0 laat naderen.

Men kan deze bepaling ook zoo inkleeden : I)e .snelheid op een bepaald oogenblik wordt gevonden, als men den in een oneindig kleinen lijd afgelegden wei/ door dien lijd deelt. '

Is een tijdsverloop zeer klein, dan zal de daarvoor geldende gemiddelde snelheid maar weinig verschillen van de bovengenoemde grenswaarde, en bij benadering in plaats daarvan mogen worden genomen. Als b. v. een spoortrein in een minuut een weg van 1200 m aflegt, zal allicht de snelheid aan het begin van die minuut niet noemenswaard verschillen van 20 in per sec, maar had men alleen waargenomen dat in 30 minuten een weg van 32400 m wordt doorloopen, dan zou men misschien een aanmerkelijke fout begaan door de

beginsnelheid op of 18 i» per sec te stellen.

l>e graphische voorstelling der bewegingen kan dienen om liet gezegde; op te helderen. Vooreerst ziet men gemakkelijk in dut bij een gelijkmatige beweging, zooals die door de rechte lijn van Fig. 53 wordt voorgesteld, de snelheid gegeven wordt door den tangens van den hoek dien A li met () T maakt. Op dergelijke wijze zal bij een beweging die door de kromme hjn van Fig. 12 wordt voorgesteld, als men 0 X als as der tijden en O )' als as der wegen kiest, de gemiddelde snelheid gedurende 't tijdsverloop dat aan AC beantwoordt, worden bepaald door tg <} I' X. Immers, B (t) is de afgelegde we» dus li (t) a °'

lf, de gemiddelde snelheid. I)e gemiddelde snelheid gedurende

den tijd Ar' wordt door tg (/ /'X' gegeven, en de snelheid het door A aangeduide oogenblik door don tangens van den hoek dien de raaklijn l' U met /'X maakt.

ftl

¥