is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ƒ6»

§ 68. Toepassing op den vryen val. Eenparig versnelde beweging. Versnelling. B« een vallend lichaam, waarvoor de formule (1) (§ 54, b) geldt, wordt de in den tijd t-UAt afgelegde weg a{t-\- A tï'. Daaruit volgt

As — a (t + A tf — ai- — 2 (i t A / -f- (i (j ff.

^ = 2 at ~\- a At

en

" = 2at (3)

V#> ' lilt fllili IMMl/Jli l«/l/ til <ƒ/, «...„II • 7 »•

Derhalve: /;// wrym r«/ i.v de snelheid evenredig mei den tijd gedurende welken de beweging heeft plaats gehad; of ook: in achtereenvolgende gelijke tijdsdeelen neemt de snelheid telkens met hetzelfde bedrag toe.

Een beweging waarbij dit laatste het geval is, wordt eenparig versneld genoemd. Onder de versnelling verstaat men daarbij de snelheidsvermeerdering in de tijdseenheid.

De vrije val is natuurlijk niet de eenige eenparig versnelde beweging. In iedere richting en met elke waarde van a kan men zich een bewoging vooratellen, die aan de vergelijking (1) beantwoordt.

In plaats van den in de eerste seconde afgelegden weg a kan men de versnelling invoeren, om de eenparig versnelde beweging nader te beschrijven. Volgens de vergelijking (3) is de versnelling 2 a. Voorden vrijen val wordt zy gewoonlijk «looi- g voorgesteld. De formules (3) en (lj worden dan

'• = at (4)

en

CU

•s' = l ff t2 (5)

Met behulp van deze formules kan men de snelheid berekenen, die een lichaam krijgt, wanneer het van een gegeven hoogte s valt. LTit (5) volgt voorden duur van den val

' Vy <6>

en dan uit (4) voor de eindsnelheid

v ' 2 g s

' (?)