is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jh , " l'° ^«"'K van Znlk een

lichaam eenparig vertraaqd genoemd

r. W,ml» oen lichaam ,ne» ,1,. «wlhei,! r.

»or„o,,, dan zal glurende elke do snelheid

niet (/ vermindert, na

(■•■li

t — ' "

g ' ' (8)

r; 'Z'1'' ° «"Wonl™. Dit is di' (ijd dit' aan

UteTwS. "" 'ij" di" "•* «

Do ImoKto //, tot welke het |i(.|,mlm ,1|lstl|,„ t(>V(,1M

«es (hen liet hij liet dalen in don lijd (8) allojjt. ('it ,1e fornnile <») volgt dus

li 1"

2// (9)

§ Samenstelling va.. twee snell.ed..... Onderstellen wii da een „lat vlak. I,.v. hot dok van een «.ld,,. „„„

*.t*tge snelheid in een richting die i„ hot vlak zelf li-»-, uordt voortgesehoven, en dat een lichaam ziel, over l1(.t vlak' plaatst, dat h.v. een hal over liet dek van het vaart.,.V voortrolt. Men kan dan letten op d, punten van M

be huh'neT i' vo°' NV0,P' telkens na gelijke tijden,

indt. De ligging dezer punten bepaalt de bewegin" die

ij. v,,,;7r'; te hebben voor een waarnemer die 'I1! h(>t vl®k geplaatst, in «Ie beweging daarvan deelt misschien zonder er iets van te bemerken; wij leeren er door kennen wat men de betrekkelijke of relatieve bewcnnvo,)1'xv'erp ten opzichte van lief platte vlak noemt " , zich echter <)<)k een ruimte voorstellen, die vast met de oevers van het vaarwater verbonden is, en nagaan » welke punten van die min,te het lichaam achtereenvolgens komt; daardoor krijgt men een denkbeeld van de relatieve beweging ten opzichte van de oevers. Eindeliik zon

• . . 1 -"iiviviijk /ahi inon

zich een ruimte kunnen verbeelden, die b. v. vast mei de

zon verbonden is, en waarin de aarde zich verplaatst, en

jfÉ5