is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Terwijl hot voorwerp op den tijd 0 in het punt A der ruimte is, bevindt liet zich op den tijd 1 i„ het punt van

. )vaar li 18 gekomen, dus in het punt li dat men

krijgt, door uit li een lijn evenwijdig aan A L te trekken; immers, alle punten van .4 M verplaatsen zich in dezelfde richting. De figuur doet zien hoe op dezelfde wijze de p aatse 11 ( en 1) van het punt op de oogenblikken 2 en 3 worden gevonden. Men ziet nu gemakkelijk dat .1, li\ , I) op een rechte lijn liggen; dat deze werkelijk de baan van het voorwerp is, wordt bevestigd door de beschouwing van zijn stand op tijden die tusschen de oogen-

;™ 1 *• '«*«'• vmkT is J n ^ li L - C 1) , en daar dit ook het geval zou zijn wanneer AH HC, enz., AA', A A , enz. „iet de wegen in tijdseenheden, maar in willekeurige gelijke tydsdeelen Noorstelden, is de volstrekte beweging van liet voorwerp gelijkmatig.

De snelheid van die beweging is AH'; het blijkt dat men deze snelheid kun vinden door de .snelheid AA' van het platte vlak en de .snelheid A li die het lichaam ten opzichte van dit laatste heeft, met elkaar samen testellen volgens den renet dien wij in # 27 voor de samenstelling van veetoren hebben gegeven.

Tot hetzelfde besluit komt men ook, wanneer de beweging \.iu Ik t lichaam o\ei het platte vlak en de voortsehuiving van dit laatste in de richting AL met veranderlijke snelheid plaats henbeu. Gedurende zeer korte (eigenlijk oneindig kleine) tijden kan men dan toch beide bewegingen als gelijkmatig beschouwen. J!' 11,1 '' <le plaats iu de ruimte, waar het bewegelijke

l'ijf. voorwerp zich op zeker oogenblik

Koirinrlf Z.' 3 j i i.

iovinat, h de stand uien het na een zeer korten tijd zou bereikt hebben als het vlak in rust was. baat gedurende dien tijd het punt A zich t"t in ,i, en de lijn A K tot in ae verplaatst hebben, dan is het lioek-

pnnt it van het parallelogram A u e K de nieuwe plaats van het voorwerp in de ruimte.

jbi