is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jk,ij

Fiff. 08.

projectie even groot als die van P; in elk ander geval is zij kleiner. Staat de raaklijn aan de baan loodrecht op A B, dan is de snelheid van de projectie 0. Het gezegde geldt ook wanneer do baan en do rechte lijn niet in één plat vlak liggen.

s 08. Kromlijnige beweging in een plat vlak teruggebracht

tot twee rechtlijnige bewegingen. Wij

kunnen het punt P dat zich langs de vlakke kromme lijn L beweegt, o]) twee lijnen in het vlak van de baan, b.v. op do onderling loodrechte coördinaatassen O X en O Y (Fig. 68) projectooren. De projeetiën P, enP, gaan langs O X en O Y voort, on

X

zoodra men weet hoe zij dat doen, kan men voor olk oogenblik ook don stand van Pbepalen.

Men is gewoon te zeggen dat het punt P de bewegingen ven de twee projeetiën, in de figuur dus een beweging naar rechts en een beweging naar boven, tegelijk heeft.

Daarbij is de snelheid van het punt de resultante van de snelheden die de projeetiën op hetzelfde oogenblik hebben. Wordt nl. de snelheid PA ontbonden in PB en PC, evenwijdig aan O X en O Y, dan zijn deze componenten gelijk aan do projeetiën van PA op de assen, dus volgens do vorige $ aan de snelheden van Pt en Pn.

Elke beweging van een pnnt in de ruimte kun worden beschreven door ann te Seven lloe zicl' zjjne projeotiën op drie onderling loodrechto assen verplaatsen. De snelheid van het punt wordt ook hier op elk oogenblik gevonden door do snelheden van de projeetiën met elkaar sainen te stellen.

§ 69. Snelheid en versnelling hij een enkelvoudige trilling.

W ij kunnen nu de snelheid bij een enkelvoudige trilling bepalen door te bedenken dat doze volgens definitie do projectie van een gelijkmatige beweging in een cirkel is. Het punt P, dat in Fig. 47 fblz. 69) den cirkelomtrek doorloopt, heeft een standvastige snelheid, die wanneer wij do

op blz. 78 ingevoerde letters gebruiken, door 2y' wordt

voorgesteld; deze snelheid hooft ook het punt Q op het