is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

versnelling gedurende den tijd r kunnen noemen. Wij kennon daaraan de richting van Q D toe.

Onder de versnelling in het punt P verstaat men de limiet waartoe die gemiddelde versnelling nadert, wanneer men het tijdsverloop r tot 0 laat naderen. De richting van de versnelling is die tot welke de richting van Q IJ nadert, en de grootte

7 van de versnelling is de limiet van de verhouding ^I}. Men

kan de versnelling door een vector PU van de geschikte richting en waarvan de lengte de waarde <i aangeeft voorstellen.

Wanneer men zegt dat er een versnelling q in de richting ///bestaat, wil dat zeggen dat het lichaam in een oneindig kleinen tijd r bij de snelheid die het reeds had een snelheid 7 r in de richting PU krijgt.

Het 111 de vorige S gezegde kan men nu uitdrukken door

te zeggen dat het lichaam hij de parabolische bewegi

een versnelling g verticaal naar beneden heeft.

Hot verdient opmerking dat liet bij de bovenstaande beschouwing niet noodig is, dat de baan in een plat vlak li»l Ook voor een willekeurige beweging in de ruimte kan men de versnelling definieeren zooals wij het hier deden. Dat overigens deze bepaling ten gevolge heeft, dat bij een kromlijnige beweging het woord „versnelling" in een oneigenlijken zin gebruikt wordt, zal duidelijk zijn. Bij dat woord moet men nu met meer altijd aan een toenemen van de grootte der snelheid denken.

§ 73. < 0111 pollenten van de versnelling. Onderstellen wij,kt

, L /y..Waarvan in do vorige § sprake was, iu een'plat

v ak ligt. A\ ;j kunnen dan twee onderling loodrechte coördinaatassen 0 X en 0 >' aannemen, en zoowel liet beschouwde stoffelle punt als de vectoren die de verschillende snelheden voorstellen, daarop projecteeren. Wij weten reeds dat op elk oogenblik <e projectie van de snelheid op O X overeenstemt met de snelheid waarmee zich de projectie van het punt op die as beweegt. Deze laatste snelheid is dus op de beschouwde oogenblikken pa en

; t,aai' nien voor ook 7'' mag stellen, wordt deaangrociin-' van de snelheid door c b, en dus ook door 7 </, de projectie van

1>