is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grootte werkende zwaartekracht geeft, terwijl een lichaam zich beweegt, daaraan, bij de reeds bestaande snelheid, in achtereenvolgende gelijke tijdsdeelen gelijke snelheden, verticaal naar beneden, en wel is die snelheid per secondeg.

\ au 0011 dergelijke spreekwijze bedient men zich ook in andere fiexallen. relkens wanneer een lichaam oen beweging heeft, die niet zoowol gelijkmatig als rechtlijnig is, spreekt men \an oen kracht die in do richting van do versnellingwerkt, 111. a. w. in de richting van de snolheid die het lichaam in een klein tijdsdeel bii do roods bestaande k-rimf

i of, omgekeerd, de uitwerking van een kracht bestaat altijd hierin dat aan het lichaam gedurende elk klein tijdsdeel | een snelheid wordt meegedeeld, in de richting van de kracht, welke snelheid met de reeds bestaande volgens den regel van $ 65 moet worden samengesteld.

Werkt de kracht juist in de richting van de beweging, dan is deze versneld; vertraagd is zij daarentegen, zoodra de kracht tegengesteld aan do bewoging gericht is.

Wijkt do richting der kracht van do roods bestaande snelheid al, dan is de baan gekromd. In hot geval van Fig. 72 l§ 72) moot een kracht in de richting van 1'11 werken als de onderstelde beweging werkelijk bestaan zal.

Hot mi besprokene zal nog in verschillende opzichten worden aangevuld, zoodra wij met eenige soorten van krachten konnis hebben gemaakt. Voor't oogonblik merken wij nog 't volgende op.

a. Evenals menige andere term wordt het voord „kracht" niet altijd in dezelfde beteekenis gebruikt. Ook eennatnurkundige spreekt somtijds van „natuurkrachten" in oen vrij vagen zin. Intusschen, zoodra eenige begripsverwarring zou kunnen ontstaan, geve men aan het woord „kracht" geen andere beteekenis dan wij er boven aan hebben toegekend.

Tn dit leerboek zal het woord slechts een enkele maal in oen zin gebruikt worden, die niet mot liet nu vastgestelde overeenkomt').

1) NI. wanneer in de eleotrieiteitsleer de algemeen aangenomen uitdrukkin" „electromotorische kracht'1 wordt gebezigd.

F