is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I). Er kan niet met te reet nadruk op gewezen worden, dat op een lichaam dat zich met standvastige snelheid . langs een rechte lijn beweegt, alles samengenomen, geen kracht werkt. Iets anders is liet, dat er, toen het de snelheid kreeg, een kracht op gewerkt heeft.

Wij zeiden zooeven: „alles samengenomen" omdat, zooals ons weldra zal blijken, twee of meer krachten op het lichaam kunnen werken, die elkaar opheffen.

c. In het voorgaande kwamen alleen gevallen ter sprake, waarin een snelheid langzamerhand ontstaat, of geleidelijk verandert. Alleen in dergelijke gevallen wordt van een kracht in den aangegeven zin gesproken. M. a. w., een kracht heeft, om een snelheid, hoe klein ook, aan een lichaam te geven, altijd een zekeren tijd noodig. In vele gevallen waarin men op 'teerste gezicht zou zeggen dat een snelheid plotseling ontstaat, blijkt liet l>ij nadere beschouwing dat zij niet oogenblikkelijk, maar in een zeer horten tijd aan liet lichaam wordt meegedeeld.

ij 7(>. Verdere voorbeelden van krachten. <i. Door de spierkracht van menschen en dieren kan een lichaam in beweging worden gebracht, of een reeds bestaande snelheid vergroot of verkleind worden. Als men 0011 slede in beweging brengt, geeft men daaraan gedurende eenigen tijd een versnelde beweging.

h. In $ 74 werd reeds een electrisclie aantrekking vermeld. Heeft men twee op dezelfde wijze geëlectriseerde stukken glas, waarvan het eene bewegelijk is, dan neemt dit, zoodra het losgelaten wordt, een snelheid aan, die van het andere stuk af is gericht. Kr bestaat dan een electrisclie afstooting.

c. Andere voorbeelden van aantrekkingen en afstootingen leveren ons magneten.

Men kan een staaf- of naaldvorniigen magneet (kompasnaald) zoo aan een draad ophangen, of met een hoedje op een stift plaatsen, dat hij om een punt in het midden van zijn lengte in een horizontaal vlak kan draaien. Aan zich zelf overgelaten, neemt hij dan een bepaalden stand aan, waarbij het eene uiteinde nagenoeg naar het Noorden wijst. Men noemt dit uiteinde de Noord-, liet andere de Zuidpool. De

16