is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wordt oen voorworp aan oen koord opgehangen, dan heeft do zwaartekracht niet de vroeger vernielde uitwerking. Beschouwt men echter de zaak nader, dan blijkt in de eerste plaats dat het koord altijd iets wordt uitgerekt. Deze lengtevermeerdering valt bij een caoiitehoucbuis aanstonds in liet oog; zij kan ook bij een metaaldraad die met een gewicht van eenige kilogrammen belast wordt, door geschikte hulpmiddelen worden waargenomen. Het onderzoek van het verschijnsel hooft tot de overtuiging geleid dat altijd, hoe dik ook het koord is en hoe licht liet voorwerp, eenige uitrekking plaats heeft.

In do tweede plaats blijkt elke uitgerekte draad de neiging te hebben, weer tot zijn oorspronkelijke lengte terug te keeren. Hij tracht daardoor hot lichaam dat eraan li«angt, naar boven te bewegen, en doet dit ook werkelijk, wanneer wij eerst hot lichaam met de hand nog wat verder naar bonoden trekken en het dan loslaten-

Wij moeten dus zeggen dat do draad een kracht naar boven op het lichaam uitoefent, en de toestand van rust waarin dit verkeert, blijkt hierdoor veroorzaakt te worden, dat het aan twee krachten, de eene naar beneden en de andere naar boven gericht, onderworpen is.

Men zegt dat twee krachten die, te zamen op een lichaam werkende, dit in rust laten, evenwicht mot elkaar maken of elkaar opheffen.

De kracht die hot koord op liet daaraan hangende lichaam uitoefent, heet do spanning van liet koord. Wil men doen uitkomen dat zij teweeggebracht wordt door de neiging van den draad om zich na een uitrekking weer samen te trekken, dan wordt zij veerkracht of elasticiteit genoemd. In het algemeen worden de laatste woorden gebezigd 0111 do krachten aan te duiden, die een lichaam uitoefent wanneer het, na van vorm of grootte veranderd te zijn, tot den oorspronkelijken toestand tracht terug te keeren.

Een koord kan ook gespannen zijn, als bet een andere dan de verticale richting heeft. Wij kunnen hot eene uiteinde vastmaken en aan het andere in willekeurige richting trokken. De spanning heeft altijd de richting der lengte van het koord.

V