is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

W ij kunnen hij al hot boven besprokene het koord ook vervangen door een spiraalvormig (d. w. z. volgens een schroeflijn) gewonden metaaldraad AH (Fig. 73); deze heeft het voordeel dat men de uitrekking door matige krachten gemakkelijk kan waarnemen.

Opmerkingen als de bovenstaande zijn verder ook van '"'o- «3. toepassing als een lichaam op een

horizontaal vlak, b.v. op het blad van een tafel, rust. Het hout wordt

(1.111 een uninirr 1. i

dan een weinig ingedrukt; het tracht zijn oorspronkelijken vorm te hernemen en oefent daardoor op het lichaam een kracht uit, die evenwicht maakt met de zwaartekracht. Die kracht noemen wij den tegenstand van het ondersteuningsvlak.

8 78. Aangrijpingspunt van een kracht. Door een koord aan een punt van een lichaam te bevestigen en er dan aan te trekken, oefenen wij een kracht uit, die, zooals men zegt, in het bevestigingspunt aangrijpt. Ook bij andere krachten spreekt men van het aangrijpingspunt; een stuk ijzer o( een m de nabijheid geplaatste magneet werkt b.v. o,, de poten van een kompasnaald.

De zwaartekracht waaraan een voorwerp onderworpen is, werkt niet op een enkel punt; zij kan, zooals ons nog nader zal blijken, worden beschouwd als te bestaan uit zeer vele krachten die op al de stofdeeltjes werken, waaruit liet lichaam is samengesteld.

S 79. Gelijkheid van krachten. Men zegt dat twee krachten gelijk zijn, vooreerst wanneer zij, op hetzelfde lichaam "f op gelijke lichamen werkende, dezelfde uitwerking, dus dezelfde snelheidsverandering (§ 75) of dezelfde vormverandering (§ 77) teweegbrengen; ten tweede, wanneer zij door gelijke lichamen die in denzelfden toestand verkeeren. woiden uitgeoefend, en ten derde, wanneer zij, in hetzelfde punt in tegengestelde richting aangrijpende, elkaar opheffen.

Het is gebleken dat men, door nu eens het eene en dan eens het andere kenmerk toe te passen, nooit tot tegenstrijdigheden komt.

W ij kunnen l>.v. een kracht op een lichaam uitoefenen